Sâmiha Anne’den…

*”Bildiğim bir şey varsa, insanı insan eden, nefsinin esâretinden yakasını kurtarabilmektir. İşte hür adam o. Ben kînimin, gazabımın, hasedimin esîri kaldıkça, hâricî hayâtın… Devamı »

Sâmiha Anne’den…

(21.01.1964) Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri “El işde, gönül hazrette” der. Yâni, çalış, çabala, gül, söyle. Fakat “hazret” i unutma…Elinden serişteyi bırakma ki, ipin… Devamı »

Bir Mektup

Sâmiha Ayverdi’nin evlâdlarına yazılmış bir mektup 24.09.1979 “Siz bir ulular ulusu’nun evlâdlarısınız. Birbirinize küsmeyin, sürçmeyin, kopmayın, ayrılıp bölünmeyin. İslâm milletleri, bugüne kadar ve… Devamı »

Sohbetler-64

“…Meselâ tencereyi ateşe koymuş kaynatıyorsun, o dereceye geliyor ki kapağını atıp taşacak…o vakit bir bardak soğuk suyu alıp içine döker, tekrar kapağını örtersin. Kaynar,… Devamı »

Sâmiha Anne’den…

“İçi tımar olmamış kimse ister âlim, ister hâkim, ister san’atkâr ne kıyafette olursa olsun kâmil değildir. Kâmil insan, kendi kendinin iç âmiri, iç… Devamı »

Sâmiha Anne’den…

“Hiç şüphe etme ki her ziyânın altında ne kadar menfaatler vardır; her zahmetin sonunda ne kadar ferahlıklar gizlidir. Bu böyle olduğu gibi, ölüm… Devamı »

Sâmiha Ayverdi-7

“…nasıl acınmasın ki, dünyalığı başından aşmış bu zavallı insan, varlığı, dirliği bulmuş ama kendini kaybetmiş, kendi kendisiyle alâka ve râbıtayı koparmıştır. Mânâ değerlerini… Devamı »

Sevgi

“Bence Allah’tan korkmak abestir. Zira Allah ne bir heyûladır, ne kâbustur, ne umacıdır. Allah’tan korkulmaz ancak sevilir. Sevildiği için de, sayılır, itaat edilir… Devamı »

Sâmiha Anne’den…

“Bu mükevvenâtın, bu mükemmel ve kusursuz cihânın, büyük bir şuûr tarafından tertip ve idâre edildiğini nasıl düşünemiyorsun? Sen ki, kunduranın bağından, ceketinin düğmesine… Devamı »

Sâmiha Anne’den…

“Şu insanlar; riyâsız, düzensiz, yalansız, müşfik ve yumuşak bir anlayış içinde olsalar, kendileri de dünyâ ne kadar rahat ve huzurlu olacak. Fakat çok… Devamı »

Dost

Dost Hak’tır ve onun yakınlarıdır; şu da ilâve edeyim ki bütün hikmetlerin başı sonu Allah korkusudur. Fakat müsaade et de sözümü îzâh edeyim…Allah,… Devamı »

Sâmiha Anne’den…

“…dünyaya kafa tutanlar zâlim, müstebid, çelimsiz, ve zayıf ruhlarının yüzünü bir şiddet maskesi altında örtbas etmeğe çalışan, görünüşte kavî, hakikatte âciz zavallılardır. Kuvvetli… Devamı »

Mülâkatlar-1

“İnanmak ve inanılacak bir hakîkat olduğunu bilmek kadar büyük bir teselli olur mu? Îman, karanlıkta yola çıkan adamın elindeki meş’aleden farksızdır. Fakat her… Devamı »

Sâmiha Anne’den..

Eğer insanoğlu ibtilâ ve musibetleri verenden agâh olsa, muhakkak ki lûtuftan aldığı zevki kahırdada bulacaktır. Ama arz ettiğim gibi, ibtilâ ve kahrı verenle… Devamı »

Sâmiha Anne’den…

Türk Milleti, cenklerden mâğlup çıkıp, uğradığı ağır hezimetlerle dolu kanadı kırıldığı devirlerin hiçbirinde, hatta imparatorluğun son nefesini vermekte olduğu sıralarda dahi, gün gelip… Devamı »

Sâmiha Anne’den…

İyi insan, kendini kıran, tâciz edip rahatsız edenlere karşı dahi müsâmahakârdır. Etrâfında bulunanların dâima en iyi vasıflarını görmeye çalıştığı için de mes’uttur. Meselâ,… Devamı »

Sâmiha Anne’den…

Size belki garip hattâ paradoksal gelecek bir şey söyleyeyim mi? Esas îtibâriyle bu dünyâda korkulacak hiç kimse ve hiç bir şey yoktur. Yalnız… Devamı »

Ebeveyn ve Evlât Münâsebetlerine Dâir -2

Çocuklarınıza ellerinden geldiği kadar etrafına iyilik yapmayı, şefkat ve muhabbet göstermeyi, hoş görmeyi ve affetmeyi, akıllarından ve duygularından başkalarına pay çıkarmayı ve keseleriyle… Devamı »

Sâmiha Anne’den…

Gençlik, tahammül yaşıdır. Güçlükleri kolaylığa çeviren ise, sevgi ve karşılıklı anlayıştır. “Zorluk ve kolaylık” ayrı ayrı birer kimyevî madde olsa, bunları birbirine karıştırdığımız… Devamı »

MAÂRİF DÂVÂMIZ

İş, mektep adedini artırmakta, kalitesiz fakat yaygın bir okuma yazma yarışında değil, açılan ve açılacak olan mekteplerin çocuğa vereceği millî ve manevî ruhtadır.… Devamı »