En Büyük Zaruret

 (—…Şimdi neler okuyorsunuz?  —Yine Mesnevî… Ve Dîvân-ı Kebîr… Ve her şey… Mümkün olduğu kadar dünya edebiyat ve fikir cereyanlarını tâkip ederim. Ammâ şarktan… Devamı »

Bu Fatih

‘’…Kütleler, çok zaman küçük insanların elinde kalmak bahtiyarlığına uğrar. Dünyânın bozuk düzen, hasta, mecâlsiz düştüğü devirler, işte bu kifâyetsiz idârecilerin elinde karanlıklara gömülüp… Devamı »

Ne Oldu Bize?

(…Gene ithal malı bir anneler gününün, bizim için yüz kızartıcı alışkanlığı ile karşı karşıya bulunuyoruz. Anneler günü de ne demek? Bu, dikilir dikilmez… Devamı »

Halk-ı Cedid

‘’Ölmek, dirilmek, eskimek, yenilenmek kıyâmetin bir türlüsüdür. Onun için gözleri gönüllerine açık olanlar, ’halk-ı cedîd’i her an görür ve yaratılış âleminin her lâhza… Devamı »

Kurban

Devletlim! Ölüm, şu vücûdun tertîbini bozunca, sana akmak yolunda bir daha bocalamamalı, şaşırmamalı, seni gözden kaybetmemeliyim. Eğer bir zaman için de olsa, elim… Devamı »

Bir Kahramanın Ardından

Konya’nın Mevlânâ Külliyesi içinde bir misâfir kabul salonu vardı. Belki de burası, bir vakitler müptedî semâzenlerin dershânesi olabilirdi. Dâvetli misâfirlerden olduğumuz için bize… Devamı »

Aşk ı Memnu

(… Burhan Toprak-Bizim edebiyatçılar ne kadar kolay yazıyorlar. Çünkü düşünmüyorlar, kafaları bomboş. Edebiyat-ı Cedîde denilen o devrin yâdigârları yârabbi ne boş, ne korkunç… Devamı »

Ortaköy 1

(………)Ortaköy tepelerinden sâhile süzülüp inerken, Galata’dan Kavaklar’a kadar yeşil bir canfes gibi uzayıp giden sırtlar ve sâhiller üstündeki yalı,köşk,kasır,câmî,türbe,çeşme,sebîl,kışla,kale,tabya gibi sivil,askerî veyâ dînî… Devamı »

Fatih ve Rumeli Hisarı

Târihlerin Şarkî Roma dedikleri Bizans’ı asırlardır nice devletler kuşatmış ve zaptetmek üzere ordular göndermiş olduğu hâlde hiçbiri bu arzusuna ulaşamamıştır. Fakat artık halkın… Devamı »

İnsanlar

(…Zaman hep o zaman, eskiden ne ise şimdi de o.Ancak o zaman şatafatlı olan tecellî şimdi nihan. Bir gün Resûlullah(S.A.) minberde hutbe okurken… Devamı »

V Sultan Reşad

Bunca dâhi ve kudretli Osmanlı pâdişahları arasından, neden seçip seçip de bir çocuk saffetine sâhip yaşlı ve hâkâni salâhiyetleri dahi gasbedilmiş bir hükümdardan… Devamı »

Bütün

Bir Mehmed Dede vardı. Aramızda herhangi bir kan akrabâlığı,hattâ sıhriyet olmadığı hâlde,her kuşun diline saygılı olan bu derviş kişi,benim kardeşim,ağabeyim sayılırdı.Bir derûnî âhenk,… Devamı »

Son Menzil 3

‘’Semâvâtın âlemlerinden, yerin göğün esrârına, dağlarına, derelerine ve hattâ hayvanlarına, kurt ve kuşlarına kadar her şey,her şey ondadır! Ancak kâinatın sırrı olan bu… Devamı »

Keşanlı Güzel

Ey târihî kadın, ey ecdad zaferlerini gözlerinde biriktirmiş hazîne kadın, ey Keşanlı güzel! Miyânemize bir ezelî yâr olarak giriverdin. Tadında, tutumunda, geçmiş devirlerin âşinâlığı… Devamı »

Taklitlerinden Sakınınız

 Bugün Ramazan’ın 21’inci günü… * (…Dünyâ çarkı dönüyor, dönüyor… Verdiklerini almak, giydirdiklerini soymak, insan dânesini öğütmek için durmuyor, doymuyor, dönüyor. Hem de, aç gözünden utanmadan, kıyasıya dönüyor,dönüyor…… Devamı »

Mahya ve Ötesi

Evimizin üst kat sofasından, alt kata inen merdivenin sahanlığında oturduğumuz takdirde, geniş pencereden Şehzâdebaşı Câmii, bütün heybeti (1) ile karşımıza çıkardı. Ramazan geceleri… Devamı »

Fetih Ziyafeti

Hemen fethi müteâkıp iki mühim hâdise ile karşılaşıyoruz: İlk Cuma namazı ile fetih ve zafer alayı.   ‘’Mehmed-i Sânî,Kostantiniye’ye hâkim ve sâhib olunca,teshîr-i… Devamı »

Son Menzil 2

‘’…bilmiyor musun biz dünyâdan öğrendiğimizi gene dünyâya salarız; ilim hakîkatin posasıdır, ne çâre ki bu cihanda sırf onunla gıdâlananlar var. Ben ilmi, yalnız o… Devamı »

Son Menzil 1

‘’Aşk, kemâl haddine varan bir rûhun en yüksek hazzıdır; o,her kaybı telâfî eder, her eksileni ikmâl eder. Her şeyi bir eder, ağyârı yâr eder.’’(32.s.)‘’…fertler… Devamı »

İnsan ve Şeytan 2

‘’…sevgi, duyguları işler, inceltir, görülmeyeni gösterir. Sevginin birleştirdiğini bütün cihan bir araya gelse ayırmaya, ayırdığını ise bir araya getirmeye muktedir olamaz. Her şeyden… Devamı »