Çarşamba, Ocak 23, 2019

Batı’da Din Hürriyeti-2

1184 yılında Strasburg’da ‘’dinsizlerle’’(!) yâni Katolik olmayan Hıristiyanlarla papazlar arasında bir serbest fikir(!) tartışması yapıldı. ‘’Dinsizler’’, her söylediklerini İncil’e dayanarak söyledikleri için papazlar fenâ hâlde sıkıştılar ve ‘’ancak Roma Kilisesi’nin söyledikleri doğrudur’’ (!) diye...

Batı’da Din Hürriyeti-1

1232 yılında Almanya’nın Strasburg şehrinde, papanın vekili Konrad isminde biriydi. O sıralarda Meinz şehrinin başpiskoposu bulunan birisi, Katolik olmayanları dinsiz sayarak zulüm yapan bu Konrad hakkında şunları yazmıştı: ‘’Üstâdımız Konrad, hiçbir suçlunun, kendisini savunmasına fırsat...

Ehl-i Beyt

Bilindiği gibi, Hazret-i Ali Müslüman olduğu zaman, çocuktu. Çok bilinen, ’’Ben, ilim beldesiyim; Ali, O beldenin kapısıdır. O hâlde ilim peşinde olan, o kapıya yaklaşsın’’ Hadîs-i Şerîfi’nin muhâtabı olmuştur. Altı ünlü Hadîs Kitabı’ndan,...

Muharrem Ayı-5

Fuzûlî’nin eseri olan Saâdete Ermişlerin Bahçesi adlı eserde şöyle anlatılır: Rivâyete göre Hz.Hüseyin doğduğu zaman Cenâb-ı Hak tarafından Cebrâil iki vazîfe ile Hz.Muhammed’e gönderilir. ‘’Git Resûlümü bu doğan çocuktan ötürü tebrik et ve sonra şehitlik...

”Vehhâbîlerin Eline Kal”

(...Bir vakitler İslâm dînini kabul etmek isteyen çarlık Rusyası’na “Bizim köylü sert iklim sebebiyle câmide pabuçlarını çıkaramaz” diyen Çar’a, zamânın din otoritesi: “Olamaz, mutlaka çıkarmaları şerîat icâbıdır” diye cevap yollayarak milyonların şeref-i İslâm ile...

Muharrem Ayı-4

Hz.Ali’den sonra Muâviye Şam’da duruma tamâmen hâkim olmuş ve Hz.Hasan hilâfetten ferâgat ettiği halde iktidar hırsı ile onu zehirlettirmiştir. Geriye bir tek Hz.Hüseyin kalmıştır. Bütün Peygamber evlâdı da yetmiş küsur kişi. Hiçbir hilâfet iddiâsı...

Muharrem Ayı-3

İslâm târihi açısından biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Hz. Îsâ gibi bir peygamber değildir. Hz.Îsâ zulüm altında sâdece zulme boyun eğmeyi öğretmiştir. Başka yapacak bir şeyi yoktu. İlk zamanlarda biri sana tokat atarsa öbür yanağını çevir...

Muharrem Ayı-2

Muharrem ayının ikinci önemi peygamberler târihi açısından ortaya çıkar. Meselâ bu ayda Hz.Âdem’in cennetten çıktıktan sonra tövbesi, ilk defa kabûl olunmuştur. Hz.Yunus balığın karnından, Hz.İbrâhim, ateşten kurtulmuştur. Hz.Mûsâ’nın Mısır’dan çıkışı ve Hz.Nuh’un tûfandan kurtuluşu...

Muharrem Ayı-1

Muharrem’in birinde büyükler tarafından bereket parası verilirdi. Bu, âile arasında olduğu gibi, dervişan arasında da olabilirdi. Bu, hem yeni bir senenin muhâsebesi, eski senenin yeni bir sene ile karşılaştırılması, hem de yeni senede kazanılacak...

1 Muharrem-Hicrî Yılbaşı

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’in, Tevbe Sûresi 36’ıncı âyetinde: ‘’Doğrusu,Allah katında ayların sayısı on ikidir. Gökleri ve yeri yarattığı günkü Allah yazısında böyle yaratmıştır. Bunlardan dördü haram aylardır.’’ Buyuruyor. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Üç Aylar’ın ilki...

SİTEDEN SEÇMECELER