Pazar, Ekim 20, 2019

Kenan Rifâî

Ken’an Rifâî (Büyükaksoy), 1867’de Selânik’te doğdu. Babası, Filibe hânedânından Hacı Hasan Bey’in oğlu Abdülhalim Bey, annesi Hatîce Cenan Hanım’dır. Babası Filibe Murahhası olarak Rumeli-i Şarkî denilen Osmanlı vilâyetlerinde devlet temsilciliği yapmış, sonra İstanbul’a gelerek Hırka-i Şerif’te satın aldığı bir konağa yerleşmiştir. Posta Telgraf Nezâreti Sicil Başmüdürlüğü, sonra da Telgraf Nâzırlığı yapmıştır.

Babası ona müreffeh bir dünyâ hayâtı sağlamıştır. Annesi ise, Sâmiha Ayverdi’nin ifâdesiyle: “… Hem dünyâsı, hem ukbâsı, görülmeyeni göstereni, bilinmeyeni bildireni, taşıdığı emânetten haber vereni, sevgisi, aşkı olan büyük insan” olmuştur. Ken’an Rifâî mânevî hasletlerini tevârüs ettiği annesinden ilk terbiyeyi almış, annesi onu en genç yaşında, kendisinin mürşidi Edhem Efendi’nin terbiyesine tevdî etmiştir. Edhem Efendi tekke şeyhliği görevi olmayan Üveysî-Kādirî sivil bir zat idi.

Sohbetler-80

Bir kimseden bahsederken, söylemiş olduğu sözlere yarı alay tarzında gülüştük. Hocamız eliyle sükût işâreti yaparak: -“Bir gün Hazret-i Ayşe pencereden...

Sohbetler-79

Sâmiha Hanım: -Muhâsebe-i nefs etmek, Hakk’ın boyası ile boyanmak demek değil midir? “-Muhâsebe-i nefs etmek demek,...
kenan rifai

Hak Âşığı-Dücâne Cündioğlu

Kenan Rifaî'nin ilk mürşidi, ilk mürebbiyesi de bir kadın. Anneleri. Bir Hak âşıkı. Terbiyesi altında yetişmesi amacıyla, Hatice Cenan...
kenan rifai sohbetler

Sohbetler-78

-"Demin Semîha’ya onu söylüyordum. İnsan, riyâzat ve mücâhede külüngü ile hicaplarını kazıyor, kaldırıyor, altından mâ-i maîn çıkarıyor. Yâni kendinde olan mânetten haberdar...
sohbetler kenan rifai

Sohbetler-77

-"Bu sabah, nefsin terbiye görüp zikir ve riyâzat darbeleri altında sinmesinden, fakat bir fırsat bulunca da derhal başını kaldırmasından bahsetmiş, misâl olarak...
kenan rifai sohbetler

Sohbetler-76

Münire Hanımefendi: Zamân-ı Saadette birisi müslüman olmuş. Resûlullah Efendimiz sahâbeden birine bu adama Kur’ân-ı Kerîm hatmettirmesini emreylemiş. Fakat müslüman olan...

Sohbetler-75

Sâmiha Hanım: -Efendimiz’in Hz. Ali’ye şöyle bir hitapları var… -"Buyururlar ki… Allah’a giden yol, mahlûkâtın nefesleri...

Saadetin Sırrı – Kenan Rifâî

- "Bugün mektepte, çocuklara bâzı şeyler yazdırdım. Aynı sözleri size de tekrar edeyim: Sizin olmayan hâriçteki güzellikler ile öğünmeyiniz. Benim bir atım...

Sohbetler-74

-"Bâyezid-i Bistâmî sormuş: Yâ Rabbî sana nasıl kavuşayım? Demiş. Nefsini yolda bırak, ilerle gel! Buyurulmuş.

Sohbetler-73

Sabiha Hanım: -Aşka her şey hürmetkâr da neden nefis değil? -"Çünkü nefsin vazife ve istîdâdı,...

SİTEDEN SEÇMECELER