Salı, Mart 26, 2019

Koca Fâtih

Fâtih Sultan Mehmed’in resmini yapan meşhur ressam Bellini anlatıyor: ‘’Bir gün, genç Sultan, yeni yaptığım Jean Baptist’in kesik başını gösteren tabloya bakıyordu. Sultan, tabloyu uzun uzun seyrettikten sonra bana dönerek:

Yabancı Gözüyle Biz-6

6. Ben İstanbul’dayken, 28 Şubat 1655’de, pâdişâhı kokutan bir isyan çıktı. Girit’ten gelen Ömer Paşa, ora askerinin imdatsızlıktan mustarip olduğunu pâdişah Sultan Mehmed’e arz etmiş. Pâdişah da...

Bir Göz Çok Bile

Osman Gâzi, İzmit’in fethine giderken, Gâzi Ali Beyi de yüz kadar mücâhitle Hereke’nin fethine memur etmişti. Ali Bey, Hereke’ye varır varmaz, kuvvetlerinin azlığına ve kalenin dayanıklılığına bakmaksızın:

Sakın Duymasınlar

Fâtih Sultan Mehmed Han, bir gün İstanbul’da dolaşıyordu. Yanına sokulan garip kılıklı birisi, kendisinden para istedi. Pâdişah ona bir altın uzatınca, adam: ‘’--Şevketlüm, ben senin kardeşin olam da, bana bir...

Nefret Yükü

‘’Târihimizi, yemek listesi gibi dizilmiş ve basılmış olarak; en nâzik ve körpe dimağları körletici, akıl törpüleyici bir nefret yükü olmaktan kurtarmalıyız.’’ --Ahmet KABAKLI— Anadolu insanının, Ahmet Yesevi ve...

Haset ve…

Sultan Mecid, pâdişah olunca, Hüsrev Paşa’yı sadrâzam yapmıştı. Kaptân-ı Deryâ Fevzi Ahmet Paşa komutasındaki donanma Akdeniz’de bulunuyordu. O sıralar Mısır ile savaş henüz sona ermemişti, fakat donanmanın İstanbul’a dönmesi için emir gelmişti. Kaptan Paşa ile Hüsrev...

Devlet İşi

Hoca Sâdettin Efendi ile Şeyhülislâm Bostanzâde Efendi’nin arası açıktı. Bir mecliste Hoca Sâdettin Efendi ne söylerse, Şeyhülislâm tam tersini söyler ve muhalefet ederdi. Bir gün, Sadrâzam İbrâhim Paşa’nın huzûrunda aynı ters...

Yabancı Gözüyle-5

5. Sözünü ettiğim deniz savaşına katılan ve sağ kurtulmayı başaran Provensli yeniçerinin anlattığına göre; kendisi, bir Fransız’ın kumanda ettiği ilk muharebeye girişmiş. Bu gemi kırk top taşıyormuş. İki donanma, birbirinin karşısına savaş...

Esâret ve Hükümdarlar

1871 yılında Üçüncü Napolyon’un, Sedan’da yenilip esir düştüğü haberini alan Sultan Abdülaziz, şöyle demişti: ‘’Bunlar olağan şeylerdir. Hele mağlûbiyet, her milletin târihinde vardır. Fakat imparatorların esir düşmesi, nâdir görülür. Esir imparator...

Târih Bilmek

‘’Târih bilmek, insanın olayları muhâkeme kuvvetini ve tecrübesini artırır. Bir askerî harekâtın, bir politik hâdisenin târihte mutlaka bir benzeri vardır. Bunları bilmeyen ve sonuçlarını birbiriyle kıyaslamadan işe başlayan komutan veya diplomatlar ya...

SİTEDEN SEÇMECELER