Cuma, Şubat 22, 2019
Ana Sayfa Yûnus Emre

Yûnus Emre

Hayatına ilişkin bilgiler henüz netlik kazanmamıştır fakat yapılan son araştırmalar bağlamında 1241-1321 yılları arasında yaşadığı kabul edilmektedir. Yunus Emre, Taptuk Emre dergâhında yetişmiştir. Doğum yeri bilinmiyor. 13’üncü yüzyılın ortalarına doğru Moğal istilası ve Selçuklu Devleti’nin yıkıldığı dönemde yaşadığı sanılıyor. Bu dönemin sarsıntı ve acıları Yunus’un eserlerinde derin izler bıraktı. Babasının adı İsmail. Medrese eğitimi gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. İran ve Yunan mitolojisiyle, tasavvuf tarihini inceledi. Hacı Bektaş ya da Sinan Ata’nın halifesi Taptuk Emre’nin dergahında hizmet etti. Taptuk Emre’nin düşüncelerini yaymak için Anadolu’yu dolaştı. Eskişehir Sarıköy, Manisa Buna ve Emreköy, Erzurum Dutçu Köyü, Isparta Keçiborlu ve Karaman’da adına yapılmış mezarlar var. Ama nerede öldüğü ve gömüldüğü kesin belli değil.

Bir Kişiye Söyle Sözü – Yunus Emre

Bir kişiye söyle sözü kim ma'niden haberi var Bir kişiye ver gönlünü canında aşk eseri var Şunun kim taşı hoş-durur bilin kim içi boş-durur Dün gün öten baykuş-durur sanma bütün divarı var Bir devlengiç yuva yapar yürür ilden...

Aşk Makamı Alidir

Aşk makamı âlîdir aşk kadîm ezelîdir Aşk sözünü söyleyen cümle kudret dilidir   Diyen ol işiten ol gören ol gösteren ol Her sözü söyleyen ol sûret can menzilidir   Sûret söz kanda buldu söz ıssı kaçan oldu Sûrete kendi geldi dil...

Gider idim Ben

Gider idim ben yol sora yavIak uzamış bir ağaç Böyle lâtif böyle şirin gönlüm eydür birkaç sır aç Böy'luzamak ne mâ'nidir çünkü bu dünyâ fânîdir Bu fuzulluk nişânıdır gel beri miskinliğe geç Böyle lâtîf bezenüben böyle şirin düzeniben Gönül...

Sorar İsen

Şiirin aslı Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet ‘Âşık kişi harâb olur âşık bilmez dîn diyânet ‘Âşıklarun gönli gözi ma'şûkın isteyü gider Ayruk sûretde ne kalur kim kılısar zühd ü tâ'at Tâ‘at kılan uçmagıçün dîn tutmayan Tamu...

Aşk İmamdır Bize

Aşk imamdır bize gönül cemaat Kıblemiz dost yüzü daimdir salât Dost yüzün göricek şirk yağmalandı Anınçün kapıda kaldı şeriat Gönül secde kılar dost mihrâbında Yüzün yere vurup kılar münâcat Münâcat gibi vakt olmaz arada Kim ola dost ile bu demde halvet Şeriat...

Aşk Bahrisi

Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana Deryâ benim katremdir zerreler umman bana. Kafdağı zerrem değil ay u güneş bana kul Hak'tır aslım şek değil mürşittir Kur'an bana Çün dosta gider yoIum mülk-i ezeldir ilim Aşktan söyler bu dilim...

Aceb Ne

Aceb ne nesnedir bu dert ile firak bana Canımı sarhoş eyledi aşk ağı vü tiryak bana Kimin kim renci var ise derdine derman istesin Kesti benim bu rencimi derman oldu bu dert bana Aşk oduna yan der isen...

Yunus ve Bugün – Sâmiha AYVERDİ

Sâmiha AYVERDİ Bir devir düşünelim ki, siyasî, içtimaî ve ikti­sadî ip uçlarını kaçırmış, böylece de maddesi ve mânâsı, düzenini, nizâmını, şirâzesini kaybetmiş ol­sun. İşte Selçuklu Devletinin, can çekişir olduğu 13.asırda, devlet ve cemiyet bünyesi, böyle...

Dertli Dolap

iyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelirsöz aslini anlamayan sanır bu söz benden gelir DOLAP NİÇİN İNİLERSİN Dolap niçin inilersin Derdim vardır inilerim Ben Mevla'ya âşık oldum Anın için inilerim Benim...

Ol Kişinin Yoktur Yeri

Ol kişinin yoktur yeri iş bu cihan hayran ona Demesin kim ben şâdiyem ya şadilik nerden ona   Şeddâd yaptı uçmağını girmeden aldı canını Bir dem ona verdirmedi yed'iklimi tutan ona   Demesin kim müslümanım Çalab emrine fermânım Tutmaz ise Hak...

SİTEDEN SEÇMECELER