Kerbela ve Fuzuli

0
250

Büyük Türk şâiri ve Ehl-i Beyt âşığı Fuzûlî, Hazret-i Hüseyin’in Kerbelâ’da şehîd edilişini anlatmak gayesiyle büyük bir eser kaleme almıştır. Hadîkatü’s-Sü’edâ yâni Saâdete Ermişlerin Bahçesi adını taşıyan söz konusu eser, nesir olmakla berâber hemen her sayfasına bir veyâ birkaç şiir de konulmuş; hâdiseler nesir hâlinde, duygu ve düşünceler ise çoğu zaman şiirle anlatılmıştır.

Bu büyük eser 1542 yılında tamamlanmış ve o târihde Bağdat Beyleybeyi olan Mehmed Paşa’ya Fuzûlî tarafından sunulmuştur. Kitap, on bölüm ve bir de Son Söz’den meydana gelmiştir. Hazret-i Âdem’in yaratılışı ve hikâyesiyle başlayan eser, onuncu ve sonuncu bölümde Hazret-i Hüseyin ve onunla birlikte savaşmak zorunda bırakılan diğer zevâtın susuz bırakılışı ve şehâdetleriyle noktalanır. Kitabın Son Söz bölümünde ise, Ehl-i Beyt’in Kerbelâ’dan Şam’a getirilişleri anlatılır.

Yüzyıllarca elden ve dillerden düşmeyen Saâdete Ermişlerin Bahçesi, bilhassa Muharrem ayının onuncu gecesi ile,’’Şâm-ı Garîban’’ (Garipler Gecesi) denilen on birinci gecesi okunmaya her Muharrem ayında devâm edilmiştir; tâ ki 1925’de tekkeler sırlanıncaya kadar.-

Doğum târihi kesin olarak belirlenemeyen Fuzûlî’nin vefâtı, ‘’Göçtü Fuzûlî’’ kelimeleriyle söylenmiş bir târihçeden tesbît edilebilmiştir. Buna göre Fuzûlî,963/1556 yılında Kerbelâ’da vefât etmiş ve Meşhed-i Hüseyin civârına defnedilmiştir.

1981 yılında Bağdat-Kerbelâ karayolunun genişletilmesi sırasında, Fuzûlî’nin kabri –maalesef- yola katılmış… Bundan on yıl sonra,1991’deki Körfez Savaşı’nda, Amerikan kuvvetlerinin Bağdat ve Kerbelâ’yı bombalaması sırasında ise tamâmen yok olmuştur. Kendisine rahmet niyâz ediyoruz.

Yorum yapabilirsiniz...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.