Müfti Derviş 3

0
273

ÇAVDAROĞLU MÜFTÎ DERVİŞ’İN TARÎKATİ

Müftî Derviş’in mürşidi Elmalılı Şeyh Ümmî Sinan’dır. Antalya’nın Elmalı kazâsında yaşamış olan bir mutasavvıftır, adı Yusuf’tur.1563-1567 yılları civârında doğduğu tahmin edilmektedir.

Çavdaroğlu Müftî Derviş, Halvetiyye tarîkatinin Orta Kol diye anılan Ahmediyye şûbesine bağlı bir sûfîdir.Müftî Derviş’in mensûbu olduğu tarîkat kolu,Yiğitbaşı Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî tarafından kurulmuştur.

Çavdaroğlu, bir şiirirnde yolunun büyüklerinden ve şeyhi Ümmî Sinan’dan bahseder:

Dilerim senden İlâhî ben kulun senden ayırma

Âsî ümmetin penâhı cân Muhammed’den ayırma

Din yolunda çokdur velî her biridir sırr-ı velî

Bû Bekr Ömer Osman Alî bizi bunlardan ayırma

Kubbealtı Lugatı

 

Söylerim sözümü sırdan yüzüm kaynar âh u zârdan

Gözüm nûru Şâh-ı Merdân bizi sultândan ayırma

Bilmezem ben âlem nice yürek coşar erte gice

Ümmü’l-mü’minîn Hadîce bizi anlardan ayırma

 

Bu cihâna vatan tutma yurttur diyü gönül katma

Şehidler anası Fatma bizi anlardan ayırma

Geçelim dünyâ—ukbâdan bize sugra-kubrâdan

Ol Âişe-i kübrâdan bizi anlardan ayırma

 

Aşk şarâbın yudanlardan dünyâyı terk edenlerden

Kerbelâ’da gidenlerden bizi anlardan ayırma

Hasan Basrî,Seyyid Yahyâ,Yiğitbaşı kutb-ı a’lâ

Cümle tarîk pîrlerinden bizi anlardan ayırma

Şeyh-i Ekber gibi sultândan cümle ana uyanlardan

Yolunda baş koyanlardan bizi anlardan ayırma

Dümnyâya çok geldi velî cümlesine deriz belî

Essin himmetleri yeli bizi anlardan ayırma

Hepsinin feyzi gelsin isteyen şeyhinden bulsun

Ümmî Sinan himmet kılsın bizi anlardan ayırma

Müftî derdmendi toyla dâim muhib geçir böyle

Ayaklarına toz eyle bizi anlardan ayırma(91)

Ümmî Sinan, meşhur halîfeler de yetiştirmiştir. Bunların en tanınmışı Niyâzî-i Mısrî’dir.Mısrî,kendisinin de aralarında bulunduğu Ümmî Sinan’ın beş halîfesini ‘’beş er’’ diye tanımlamıştır:

Biz beş er idik çıkdık bir demde yola girdik

Kırk yılda bir pîre erdik bu sohbete erince(93)

Bu beş erden biri Kütahyalı Gülaboğlu Askerî (Afyon, ö.1693)’dir. Bir diğeri Uşaklı Şeyh Mehmed’dir.Nihâyet Ümmî Sinan’ın yetiştirdiği ‘’beş er’’den birisi de burada hayâtını ve şiirlerini söz konusu ettiğimiz Müftî Derviş lakâbıyla tanınan Çavdaroğlu Ahmed Efendi’dir.

Netîce olarak belirtlim ki, Çavdaroğlu şeyh Ahmed (Müftî Derviş), Yûnus Emre tarzı tasavvuf şiirinin XVII. Yüzyılın ilk yarısında yaşayan önemli tâkipçilerinden birisidir. Âilesinden, dedesi Kalburcu Şeyhi Çavdaroğlu Şeyh Ahmed Efendi, oğlu mutasavvıf Şâir Gaybî ve mürşîdi Elmalılı Ümmî Sinan hakkında yeterince bilgimiz olmakla birlikte, kendisiyle ilgili bilgilerimiz şimdilik yukarıdaki tesbitlerimizden ibârettir.

——————————–

(91)Müftî Derviş, Dîvân, vr.28a.

(93)Kenan Erdoğan, a. g. t., s.293. Burada beş er sözüyle kastedilen,aynı zamanda dört unsur ve Rûhü’l-Kuds’tür. Çavdaroğlu’nun ‘’Cem olıcak bir araya beşümüz/ Sevdiğümüz zikr itmekdür işimüz’’ mısra’ları da aynı husûsa işâret etmektedir (Dîvân,vr. 10a).

Yorum yapabilirsiniz...