Mektebe Başlayış

–Yüz yıl kadar önce– O devrin çocuğu dört yaşında ve dört aylık oldu mu,mektebe başlatılırdı.Tam bu yaşta mektebe başlamak uğur sayılırdı. Birkaç ay,bâzan… Devamı »

5 metreyi aşanlar tez yıkıla!

Kâbe çevresindeki yüksek binalar büyük eleştiri alıyor. II. Selim ise 1574 tarihli fermanında kendi evi dahil 5 metreye geçen her evin yıkılmasını emrediyor.… Devamı »

İlkler

Yıldırım Bayezid, İstanbul’u ikinci muhâsarasında da ele geçiremedi; fakat Bizans İmparatoru, İstanbul’da bir Müslüman mahallesi kurulmasına, câmi ve mahkeme yapılmasına, imam, hatip, kadı… Devamı »

Türklüğünden Çıkma

On bir yaşında tahta geçen Dördüncü Murad, yirmi bir yaşında annesini devlet işlerinden uzaklaştırıp, iç isyanları düzeltmeye koyuldu. O sıralarda, sipâhi askerleri çok… Devamı »

Devlet Ne İdi?

Bâzı edebiyatçı ve nüktedan kimseler vardır; durup dururken yarı şaka, yarı ciddî öyle bir söz söylerler ki, daha sonraları herkes şaşar kalır. O gelişi… Devamı »

Tarihte Adalet

Resimli Târih Mecmuası, Sayı 7,Temmuz 1950; ‘’Târihte Adâlet’’ başlıklı yazıda şöyle deniyor: (Salzburg civârında Veystum kasabasında 1400 seneleri sularında şöyle bir karar alınmıştır:… Devamı »

Vebal

Fuat Paşa, bir gün Sultan Abdülâziz’le görüşürken, bir meselede ısrâr edince Pâdişah hiddetlendi. Fakat Paşa: ‘’—Efendim, bizden evvel gelen vezirler, Orta Kapı’da cellâdın beklediğini bildikleri… Devamı »

Kadın Hakları

Avrupa’da, Ortaçağ’ın ilk dönemlerinde erkeklerin kadınlarını dövmeleri çok yaygın bir gelenek gibiydi. Öyle ki sopa veya kırbaçla dövmek hiç de ayıp sayılmazdı. Bavyera’da… Devamı »

Sultan II. Hamit Devrinden

Babamdan ve bir yakın dostumdan dinlemiş olduklarım:          Peşin olarak şunu belirteyim ki babam, pek çok Harbiye mezunu gibi, Sultan Hamid idâresini, tarafsız… Devamı »

Girit Açılımı

YIL: 1909 İttihat ve Terakki mensubu Edirne mebusu Haşim Bey, ağustos ayında Girit’te Rumlar tarafından hunharca öldürülen Osman Efendi (Koraşaki) ile Hüseyin Ağa… Devamı »

Siyonizmin Zaferi

Sadrâzam Mahmud Nedim Paşa’nın hattâ şeyhülislâm’ın Rus politikasına sonsuz güvenleri, halkı çileden çıkarmış bulunurken, işte bu fırsatı kaçırmayan medreseliler ilk aksülâmeli gösterdiler. Vaziyetin… Devamı »

Temizlik

*Paris’te ancak 1531 yılında, her evde bir tuvalet bulunması emredilmiştir. Fakat bu emir de pek yerine getirilmedi. *Pislikleri sokağa dökmek, Onyedinci yüzyıla kadar Almanya’nın… Devamı »

Şikayet

Serkarîn Ali Paşa, saraya yeni girdiği günlerin birinde, Mukaddes Emânetler’in muhâfaza edildiği Hırka-i Saâdet Dâiresi’nde nöbetçiyken şu hâdiseye şâhit oluyor: Sultan Amdülmecit, bir gün,… Devamı »

Acemi İhtilalciler

Sonu yaklaşan onbeş yıllık Sultan Az’îz devrinin siyâsî ve idârî rengini gözden geçirirken, bir tarafta Jön Türklük tekliflerinin altındaki tehlikeyi sezen ve içtimâî… Devamı »

Şimendifer Politikası

Avrupa emperyalizmi, ‘’Şimendifer Politikası’’ adı altında gerçekleştirmeğe uğraştığı siyâsetinin peşinde,durmaksızın devleti tazyik ediyordu. Bu rekabetin netîcesi olarak, 1856’da Aydın – Dinar hattının inşâsına… Devamı »

Baron Hirt’in Planı

10. MEMLEKET bünyesi içinde, tahrip ve inhilâl ettirici faâliyetlerine imkân kazanmış bu tehlike ile güreşen devlet adamı artık kalmamış gibi idi. Zîrâ Âlî… Devamı »

Masonik Pençe

9. Girift ve her parçası ustalıkla birbirine kenedlenmiş masonik pençenin, Osmanlı tahtı ve Türk aydınları üstüne uzanışının tahlîli yapılacak olursa, bir taht namzedini de,… Devamı »

Yahudi Firması

8. Siyonizmin dünyâ hegemonyasını kurmak ve yavaş yavaş dünyâyı Yahudileştirmek için beşeriyete revâ gördüğü dalâlet ve kâbuslar arasında, cemiyetlere tehlikeli bir hürriyet vâdi,… Devamı »

Jön Türkler ve Masonlar

7. Sultan Azîz her ne kadar velîahdı husûsî hayâtında tazyik ve kontrolden uzak bulunduruyorsa da, sarayına girip çıkan bu ajanların yine de pâdişahdan gizli… Devamı »

Rum Bakkal

Ülkemizde bir anket yapmışlar ve elde edilen sonuçlara göre,’’ben Müslümanım’’ diyen halkın yüzde kırka varan kısmı Yahudi asıllı kimselerle komşuluk yapmak istemiyor; yüzde… Devamı »