Beş Kuruşluk İp

0
70

Osmanlı târihinin meşhur vezirlerinden biri de Çengeloğlu Tâhir Paşa idi. Cesur, sert fakat nâmuslu ve çalışkan bir adamdı. Kaptân-ı Deryâ’lıkda yüz aklığı göstermişti.

Eskiden Cezâyir-i Bahr-i Sefîd’in -Akdeniz’in- idâresine Kapdan Paşa’lar bakardı. Rodos Adası’nda tezvirler yapan, Hıristiyan halkı devlet aleyhine kışkırtan bir konsolos vardı. Tâhir Paşa, bu adama:

“-Size buranın havası yaramıyor.”

Diye birkaç defa ihtarda bulunmuş ise de konsolos hiç oralı olmamış, bilâkis “adaların havasının vücûduna çok yaradığını”  söylemişti.

Paşa, bu sefer daha esaslı bir ihtarda bulunmuş ve:

“-Siz beni beş yüz beş kuruş zarara sokacaksınız. Beş yüz kuruşa bir köle alacağım, sizi vurup öldürecek… Sonra beş kuruşa bir ip alıp köleyi asacağım”, demişti.

Bunun üzerine söz konusu konsolos daha fazla ısrarcı olmayarak, adayı derhâl terk etmek zorunda kalmıştı.