Salı, Ocak 19, 2021
Kenan Rifâî

Kenan Rifâî

Ken’an Rifâî (Büyükaksoy), 1867’de Selânik’te doğdu. Babası, Filibe hânedânından Hacı Hasan Bey’in oğlu Abdülhalim Bey, annesi Hatîce Cenan Hanım’dır. Babası Filibe Murahhası olarak Rumeli-i Şarkî denilen Osmanlı vilâyetlerinde devlet temsilciliği yapmış, sonra İstanbul’a gelerek Hırka-i Şerif’te satın aldığı bir konağa yerleşmiştir. Posta Telgraf Nezâreti Sicil Başmüdürlüğü, sonra da Telgraf Nâzırlığı yapmıştır.

Babası ona müreffeh bir dünyâ hayâtı sağlamıştır. Annesi ise, Sâmiha Ayverdi’nin ifâdesiyle: “… Hem dünyâsı, hem ukbâsı, görülmeyeni göstereni, bilinmeyeni bildireni, taşıdığı emânetten haber vereni, sevgisi, aşkı olan büyük insan” olmuştur. Ken’an Rifâî mânevî hasletlerini tevârüs ettiği annesinden ilk terbiyeyi almış, annesi onu en genç yaşında, kendisinin mürşidi Edhem Efendi’nin terbiyesine tevdî etmiştir. Edhem Efendi tekke şeyhliği görevi olmayan Üveysî-Kādirî sivil bir zat idi.

Sohbetler-Ken’an Rifâî-100

Hüsniye Hanım: -Mutmainne mertebesini bulduktan sonra da bir sâlik için imtihan var mıdır? -“ Elbet vardır. Nefsin yedi derecesi olduğu mâlûmdur. Emmâre, Levvâme, Mülhime, Mutmainne, Râdiye,...

“Hoşu da Olur Boşu da”

Ken'an Rifâî'nin, Ekrem Hakkı Ayverdi ile şaka yollu bir konuşmasından alınan şu parça da onun bu husustaki kanaatinin en canlı bir ifâdesidir: "Sen mîmarsan...

“Olmaz Efendi!”- Ken’an Rifâî

1929 senesinde idi. Bir gün Doktor Server Hilmi Bey hiç de mûtâdı olmadığı halde bir istiğrak havasına dalarak semâ etmeye başladı. Fakat Ken'an Rifâî...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-99

Sâmiha Hanım: -Hazret-i Mevlânâ, Hüsâmeddin Çelebi’ye hitâben buyuruyor ki: Benim cemâlimi gösterici sözlerimdem esrar kadehini iç!.. -“Onun sözleri cemalden başka şey göstermez ki… Dedikodudan ârîdir. Sırlar...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-98

-“Cehenneme: Doydun mu? diye sorulduğu zaman: Hel min mezîd yâni daha var mı, daha var mı? diye cevap verecek. Nefsin de cehennemle tam bir münâsebeti...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-97

Sâmiha Hanım: -Hazret-i Mevlânâ, Hüsâmeddin Çelebi’ye hitâben buyuruyor ki: Benim cemâlimi gösterici sözlerimdem esrar kadehini iç!.. -“Onun sözleri cemalden başka şey göstermez ki… Dedikodudan ârîdir. Sırlar...

Sohbetler-Ken’an Rifâî-96

Halkın câmilere olan rağbet ve alâkasından bahsediliyordu: -“Din aleyhinde propaganda yapanlardan birinin, gideyim de şu câmilerde kalan bir iki ihtiyar zavallıyı göreyim! Deyip de kalabalığın...

Âlem-i Kübrâ Nedir?/Ken’an Rifâî

“Eğer mahrumlardan olmak istemiyorsan Hakk’ın velîlerini ara, bul ve bu velîlere yaklaşanlardan ol. Eğer sen onları bulmak, onları aramak gayretinde değilsen, bu demektir ki...

Kadın-Ken’an Rifâî

“Allah, Kur’ân-ı Kerîm’in Âl-i İmran Sûresi’nde (Zuyyine linnâs) Âyet-i Kerîmesi’yle… “Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, hünerli ve cins atlara; develerle ekinlere karşı...

Gönül Hazînesi-Ken’an Rifâî

“Gül yapraklarının balla ve limonla ezilip gülbeşeker hâline konulduğunu bilirsin. Gül, nasıl bal tadından ve limon acısından lezzet alıp onlarla kaynaşırsa gönül de, acılık...

SİTEDEN SEÇMECELER