Cumartesi, Aralık 7, 2019

Kenan Rifâî

Ken’an Rifâî (Büyükaksoy), 1867’de Selânik’te doğdu. Babası, Filibe hânedânından Hacı Hasan Bey’in oğlu Abdülhalim Bey, annesi Hatîce Cenan Hanım’dır. Babası Filibe Murahhası olarak Rumeli-i Şarkî denilen Osmanlı vilâyetlerinde devlet temsilciliği yapmış, sonra İstanbul’a gelerek Hırka-i Şerif’te satın aldığı bir konağa yerleşmiştir. Posta Telgraf Nezâreti Sicil Başmüdürlüğü, sonra da Telgraf Nâzırlığı yapmıştır.

Babası ona müreffeh bir dünyâ hayâtı sağlamıştır. Annesi ise, Sâmiha Ayverdi’nin ifâdesiyle: “… Hem dünyâsı, hem ukbâsı, görülmeyeni göstereni, bilinmeyeni bildireni, taşıdığı emânetten haber vereni, sevgisi, aşkı olan büyük insan” olmuştur. Ken’an Rifâî mânevî hasletlerini tevârüs ettiği annesinden ilk terbiyeyi almış, annesi onu en genç yaşında, kendisinin mürşidi Edhem Efendi’nin terbiyesine tevdî etmiştir. Edhem Efendi tekke şeyhliği görevi olmayan Üveysî-Kādirî sivil bir zat idi.

Gözyaşı-Hz.Ken’an Rifâî

“Ârif ne ölçüde mânevî yükselişlerin yolcusu ise, cahil kişi o ölçüde dünyâ dertlerinin, acılarının ve dünyâ zevklerinin âşıkıdır.

Velîler

Velîler lüzum görürlerse, onların ricâ ve arzusuyla vazifesi yakmak olan ateş yakmayabilir. Vâzifesi boğmak olan su, boğmayabilir....

Bu Zevki Tat-Ken’an Rifâî

“Âdem Peygamber’in hikâyesini biliyorsun. Hazret-i Âdem, kendisine edilen sitemden ancak sıcak pişmanlık yaşları dökerek kurtulabildi. Hak yolunda yanlış adım atanın gözyaşlarında ayrı bir lisan vardır....

Sohbetler-81

Şevk, cezbe ve muhabbetten konuşuluyordu. -“Zâtın biri, Allâhım, demiş. Senin olduğun yerde ateş ve cehennem yoktur. Senin olmadığın yeri...

Vakti Şerifler Hayrola

(...Mektubundaki güzel üslûp ve beyânına hayran oldum. İşte Hakk'a inananlar ve onun sâlikleri böyle yazar ve söylerler. Meşgale ve mütâlâa arttıkça bunlar...

Sohbetler-80

Bir kimseden bahsederken, söylemiş olduğu sözlere yarı alay tarzında gülüştük. Hocamız eliyle sükût işâreti yaparak: -“Bir gün Hazret-i Ayşe pencereden...

Sohbetler-79

Sâmiha Hanım: -Muhâsebe-i nefs etmek, Hakk’ın boyası ile boyanmak demek değil midir? “-Muhâsebe-i nefs etmek demek,...
kenan rifai

Hak Âşığı-Dücâne Cündioğlu

Kenan Rifaî'nin ilk mürşidi, ilk mürebbiyesi de bir kadın. Anneleri. Bir Hak âşıkı. Terbiyesi altında yetişmesi amacıyla, Hatice Cenan...
kenan rifai sohbetler

Sohbetler-78

-"Demin Semîha’ya onu söylüyordum. İnsan, riyâzat ve mücâhede külüngü ile hicaplarını kazıyor, kaldırıyor, altından mâ-i maîn çıkarıyor. Yâni kendinde olan mânetten haberdar...
sohbetler kenan rifai

Sohbetler-77

-"Bu sabah, nefsin terbiye görüp zikir ve riyâzat darbeleri altında sinmesinden, fakat bir fırsat bulunca da derhal başını kaldırmasından bahsetmiş, misâl olarak...

SİTEDEN SEÇMECELER