Pazartesi, Mart 30, 2020

Kenan Rifâî

Ken’an Rifâî (Büyükaksoy), 1867’de Selânik’te doğdu. Babası, Filibe hânedânından Hacı Hasan Bey’in oğlu Abdülhalim Bey, annesi Hatîce Cenan Hanım’dır. Babası Filibe Murahhası olarak Rumeli-i Şarkî denilen Osmanlı vilâyetlerinde devlet temsilciliği yapmış, sonra İstanbul’a gelerek Hırka-i Şerif’te satın aldığı bir konağa yerleşmiştir. Posta Telgraf Nezâreti Sicil Başmüdürlüğü, sonra da Telgraf Nâzırlığı yapmıştır.

Babası ona müreffeh bir dünyâ hayâtı sağlamıştır. Annesi ise, Sâmiha Ayverdi’nin ifâdesiyle: “… Hem dünyâsı, hem ukbâsı, görülmeyeni göstereni, bilinmeyeni bildireni, taşıdığı emânetten haber vereni, sevgisi, aşkı olan büyük insan” olmuştur. Ken’an Rifâî mânevî hasletlerini tevârüs ettiği annesinden ilk terbiyeyi almış, annesi onu en genç yaşında, kendisinin mürşidi Edhem Efendi’nin terbiyesine tevdî etmiştir. Edhem Efendi tekke şeyhliği görevi olmayan Üveysî-Kādirî sivil bir zat idi.

“Cüz’î Akıl”- Ken’an Rifâî

“Ey dost! Bir Allah âşıkı ki, câna lezzet veren îlahî aşk şarabını kendi içinde bulup, onunla şevke geliyor,...

“Arı Kovanı”-Ken’an Rifâî

Vücudlarımız sanki birer kovan gibidir. Delik deşik olan bu kovanın peteklerini balla dolduran arılar misâli ruhlarımız da bedenlerimiz...

Bahar Yağmurları-Ken’an Rifâî

“Bahar mevsiminin serinliğini ganimet biliniz; zîrâ o, ağaçlarınıza ne tesir ederse sizin bedenlerinize de onu yapar.” (-Hadîs-i Şerîf)         

Sohbetler-82

Gece okuduğumuz Mesnevî-i Şerîf’te, rızâ ve teslim bahsi geçiyordu ve Allah’ın rızâsı nasıl kazanılır, diye konuşuyorduk. -“Riyâ, kibir, yalan, tefâhür,...

Ağlamak ve Ağlamaya Dâir

‘’Bir ümmet içinde, Allah korkusu ile ağlayan bir kişi bile olsa, onun hürmetine bütün ümmete Allah rahmetle tecelli eder.’’ -Hadîs-i Şerîf-

Aşka Dâir-3/Ken’an Rifâî

“Kişi, birlik sırlarını vermekte hududu aşmamalıdır. Aştığını hisseder olmalı ve kendi kendisini coşkunluktan uyandırarak aklın ölçüleri ve aklın...

Gözyaşı-Hz.Ken’an Rifâî

“Ârif ne ölçüde mânevî yükselişlerin yolcusu ise, cahil kişi o ölçüde dünyâ dertlerinin, acılarının ve dünyâ zevklerinin âşıkıdır.

Velîler-Hazreti Ken’an Rifâî

Velîler lüzum görürlerse, onların ricâ ve arzusuyla vazifesi yakmak olan ateş yakmayabilir. Vâzifesi boğmak olan su, boğmayabilir....

Bu Zevki Tat-Ken’an Rifâî

“Âdem Peygamber’in hikâyesini biliyorsun. Hazret-i Âdem, kendisine edilen sitemden ancak sıcak pişmanlık yaşları dökerek kurtulabildi.

Sohbetler-81

Şevk, cezbe ve muhabbetten konuşuluyordu. -“Zâtın biri, Allâhım, demiş. Senin olduğun yerde ateş ve cehennem yoktur. Senin olmadığın yeri...

SİTEDEN SEÇMECELER