İki İlk

0
15

Osmanlı devlet sisteminde Dışişleri’ni idâre eden en üst kademedeki makam sâhibine ‘’Reîsülküttap’’ denirdi. Bizde Hâriciye Nâzırlığı yâni dışişleri bakanlığı ilk defa 1836 târihinde Sultan İkinci Mahmud’un bir Hatt-ı Hümâyunu ile kurulmuştur. İlk Dışişleri Bakanımız -Hâriciye Nâzırı- da Âkif Paşa’dır.

*

Osmanlı Devlet düzeninde Kadı’lar/yargıçlar/, gerektiği hâllerde Pâdişahları bile şâhitlik için huzurlarına getirtecek yetkiye sâhiptiler.

Birinci Sultan Murad(1360—1389), mahkemeye şâhit olarak çağrılan ilk Pâdişahtır. Fakat Kadı Efendi, ‘’Cuma namazını alenen cemaatle kılmayan birinin şâhitliği kabul olunmaz’’ diyerek, Sultan Murad’ın şâhitliğini uygun görmeyip izin vermemişti.