İzmir’e Doğru-3

0
64

(1 Eylül 1922-Dumlupınar En geniş hayâle sâhip beyinler, en geniş fikirler böyle bir eseri
yaratamaz, canlandıramaz. ”Yaratamaz” derken, hayâlen yaratmayı söylüyorum.

Fakat işte, hayâlen tasavvur edemediğimiz şey, gerçek oldu. Türk’ün bu zaferi bir tesâdüf veyâ bir şans eseri midir? Türk’ün zaferi, düşmanının zayıflığından mı kaynaklanmıştı?
Aslâ!

Düşmanımız sayıca bizden az değildi. Cephane ve donanım bakımından ise, bizden kat kat üstündü. Düşman topraklarında bulunmak ve galip durumda olmak da ayrıca üstünlük sebepleriydi. O hâlde zaferin sırrını, Türk yüksek komuta hey’etinin yüksek dehâsında, Başkomutan’ın dehâsında aramak en doğru yoldur. Ah Türk! Sen, iyi yönetildiğin zaman, dünyânın en mükemmel, en medenî mahlûkusun!
Kuvvetini, kudretini suistimâl edenler kahrolsun!..
Bugüne kadar zaferin büyüklüğünü idrâk edemedik. Büyüklükler, yücelikler ve hârikalarla çepeçevre  yaşayan bir insan, etrâfında ortaya çıkmış büyüklüklerin değerini gereği gibi göremez. Hakîkati görmek için; bu muazzam işin büyüklüğünü takdir için, biraz bu çevreden ayrılmak, uzaktan ve yüksekten bakmak lâzım geliyor!

İşte, Onbirinci Fırka’nın cephesinde düşmanın mağlûbiyet ve perişanlığını tasvir eden bir levha! O ne fecîdir Yârabbi! Ölüm ve kan kokan bu manzara, insanın rûhunda ne kuvvetli felsefeler, ne ciddî isyanlar uyandırıyor! Hakk’ın kuvveti, halkın kudreti… Bu ikisi birleşince ne güzel bir manzara ve netice çıkıyor.)

(*)Mahmut Nedim SOYDAN
1923, 1927, 1931, 1935
Doğum Yeri      : Siirt
Doğum Tarihi  : 1889
Baba Adı         : Mehmet Rüştü
Öğrenimi         : Harp Okulu
Bildiği Diller  : Fransızca, Almanca, Arapça
Bulunduğu Görevler : Büyük Millet Meclisi Riyaseti Refakat Zabiti,
Milliyet Gazetesi Müdürü ve Başyazarı, TBMM Başkanlık Divanı Katip
Üyesi, 2, 3, 4, ve 5 inci  Dönem Siirt Milletvekili.
Medeni Hali: Evli, 3 Çocuk
Ölümü: 03.12.1936