Merhabâ Ey Merkezi Devrân-ı Cân

0
255

RAST İLÂHİ
(Hazret-i Merkez Muslihiddin’e)
“Merhabâ Ey Merkezi Devrân-ı Cân”

GÜFTE : Hz. Ken’an RİFÂİ
BESTE : R. T. UĞUREL

Merhabâ Ey Merkez-i Devrân-ı cân!
Merhabâ Ey Kutb-u Kevneyn-i mekân!

Zâhir-ü bâtında nûrun olmada,
Âfitâb veş cümleye şûle feşân.

Kıymetin bilmekte âcizdir ukûl
Ayn-ı nûr-ı Mustafâ’sın bî-gümân

Doğsa şems garbdan,dedi Monlâ-yı Rûm
Ayn-ı hûrşîddir ki meşrıktan doğan.

Zarf değişse hak,hakîkat pâyidâr,
Ahvel olma aç gözün,bir gör ayân!

Dâire meydanda biz içindeyiz,
Nûru zâhir,körlere merkez nihân

Lutfunun ulviyyetin târif muhâl
Çünkü bu târiften âcizdir lisân

Âşık-u hayrânınım şâhım senin
Melce’im sensin,Habîb-i Müsteân

Bendelikten etme âzâd bizleri!
Dâima kurban sana Ken’an,Cenân!