Yâ Resûlallah bana sensin penâh

0
249

UŞŞAK İLÂHİ
“Yâ Resûlallah bana sensin penâh”

GÜFTE : Hz. Ken’an RİFÂÎ
BESTE : R. T. UĞUREL

Yâ Resûllallah, bana sensin penâh,
Rahmet-i eltâfına âlem güvâh!

Kulluğum ancak benim acz ile âh,
Merhamet ey dürr-i yektâ-yı ilâh!

Pür-günâhım,ettiğim isyân,hatâ günah,
Canların cânânısın,senden atâ!

Bir canım var,dâim uğrunda fedâ
Vuslatındır maksadım,etme cüdâ!

Lutfunun şükründen âciz-iktidâr,
Nâr-ı hicrânından oldum bî-karâr.

Olmada gözler demâdem eşk-bâr,
Ken’an oldu hep firâkınla nizâr.