Aşk Budur-1 Sâmiha AYVERDİ

2
404

“Aşk… İnsanı beşer kütlesinden temyîz eden kuvvet…

Aşk… tükenmez bir sermâye!.. Aşk, ölçüsüz sevgi… Aşk, sevdânın kemâli…”(7.s.)

“Kader; insanın kendi varlığı ile berâber yuğurulmuştur. Ondan içtinâb edilemez. İnsan, kaçmak istediği kaderini berâberinde götürür.”(52.s.)

“…insanın, mânâsı olmayan bir kimseyle bulunması kadar büyük azap yoktur.”(66.s.)

“Dünyâ dalına sıkı yapışmaya gelmez, zîrâ çürüktür; en beklenmeyen zamanda kopar; tutunmuş olan da düşüp parça parça olur. O, kedi gibi doğurduğunu yer Dünyâ, ne güzeli çirkinleştirmeye ne zengini sokak dilencisi etmeye, ne de mâmûreleri vîrân eylemeye sıkılmaz. Dünyânın durmadan dönen çarkı, her sâniyede bir can vücûda getirdiği gibi bir diğerini de alıp götürür.

Beni, fettan bir kadına benzeyen, bu iki yüzlü dünyâya gönül bağlamadığım için mi ayıplıyorsunuz?..”(70-71.s.)

“Bil ki Yaradanın iki türlü hikmeti vardır. Biri âşikâr ki bunu, aklı olan herkes bilir; diğeri de gizli hikmetidir ki, onun sebebini yalnız kendi bilir.”(85.s.)

“Şunu bil ki, aşkın hakîkati bulunmadıkça, hilkatin maksûdu ele gelmez ve insan aşkının kemâli derecesine göre mükemmel olur. Hilkatin ve kâinâtın mânâsını bulmak istersen aşkı bul. Çünkü insan aşkı bulmak için dünyâya gelmiştir. Hayâtın sebebi aşktır; mükevvenat da aşkın tekazâsı sebebiyle tekevvün etmiştir. Ancak aşkı bulandır ki, maksûduna ve hilkatinin mânâsına kavuşmuştur.”(89.s.)(*)

(*)AŞK BUDUR – Roman, Yazarı: Sâmiha AYVERDİ/ Kitabın ilk yayın târihi:1938

(Sâmiha AYVERDİ’nin Fikir ve Gönül Dünyâsından Seçmeler)-İsmet BİNARK/Altay Kültür, San’at ve Eğitim Vakfı Yayınları:4 – ANKARA, Mart 2009