Pazar, Eylül 27, 2020
Tarih

Tarih

Tarih; Toplumların, milletlerin başından geçen olayları zaman ve yer

göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişki ve bağlantılarını inceleyen ilim dalına Tarih denir.

Daha genel bir tanımlamayla, “olayların seyrinden, maddenin ve eşyanın

geçmişinden ve mevcut durumundan bahseden her yazı ve her hikâye” tarihtir denilebilir.

Özlü bir ifadeyle tarih, arkamızda değil, ayaklarımızın altındadır.

Tarih, toplumları ve devletleri etkilemiş olayları; bu olayların yazılı olduğu

kaynakları eleştirerek, bunları bir süzgeçten geçirmek suretiyle inceleyen ve bu olayların nedenlerini anlamaya çalışan bir bilim dalıdır.

Esir Bir Türk Subayının Türkistan Hâtıraları-22

Türkistan’a gelişimizin ikinci sene-i devriyesini kutlarken, Türkiyeli olarak hey’et-i tâlime’ye iştirak eden arkadaşlarımızın mevcudu 32 kişiyi bulmuş,...

Kısa Kısa

15’inci Asırda paralı askerlerin savaşları hakkında meşhur Makyavelli şöyle yazmaktadır: (Bu savaşlar pek tehlikesizdi. Çünkü bütün savaşçılar atlı...

Ne Demek İstemişti?

1915 yılı Eylül’ünde Alman İmparatoru, Sultan Reşad’ı ziyârete gelmişti. Köprü’den geçerken, kendisini karşılamak...

“Türkmenleri yok etmeyiniz”

1402 yılında Ankara Meydan Muhârebesi’nde Timur’a esir düşen Yıldırım Beyazıt, Timur’un Anadolu’da yaptığı tahribat ve katliamı haber...

Târihî Bir Konuşma

Doğum Kontrolu-7 Nüfus Planlaması Kanunu Evet… Türkiye’de nüfus meselesinin bir kanunla yürürlüğe girmesinden önceki dönemde...

Şehzâdebaşı(*)

Her memlekette, başşehirlerin birer de baş gezinti yeri, birer insan ve kalabalık piyasası olur. Fânîler, görünmeyi ve...

Haçlı Kini

(Doğum Kontrolu-6'ncı Bölüm) Türkler, binlerce yıllık şerefli târihlerine bakıldığında dâima üstün değerde insan yetiştirmeyi hayâtın ana gâyesi yapmışlar...

Eski Türkler-11

… Binâenaleyh halka baskı yapıldığı, mülkiyet hakkına tecavüze yeltenildiği ve teb’anın hayâtıyla oynandığı yahut neticesiz bir savaşta...

Neden Öperdik?

Pâdişahların verdikleri şeyleri alırken, öpüp başa koymak, bir edep işâreti yâni usûldendi. Hattâ bu hareket üç defâ...

Devlet Böyle Olur

Devlet Böyle Olur Fransa’da cumhuriyet ilân edildikten sonra İstanbul’da bulunan cumhuriyetçi Fransızlar da göğüslerine üç renkli kokart takmaya...

SİTEDEN SEÇMECELER