Pazartesi, Ağustos 19, 2019

Sâkıp Mustafa Dede ve Kütahya Mevlevihanesi

Biz feyz-i demle âdem olan Mevlevîleriz Şâh u gedâyı âlem olan Mevlevîleriz Mevlevîlik bir Osmanlı gerçeğidir
sakız adası

Eski Türkler-3

Türkler’in Müsâmahakârlığı Sakız Adası küçük olmakla berâber nüfusu fazladır. Ahâlisinin çoğu Rumlarla Lâtinlerdir. Her iki cemaatin de birer piskoposluğu...
eski türkler

Eski Türkler-2

Türkler az yerler; ne çok çeşitli ne de çok nefis yemeklere düşkündürler. Türkiye’de lokantacılık hiç de kârlı bir iş değildir. Denilebilir ki Türkler yemek...

“Eski bir Hâtıra”

TÜRKİYE ANITLAR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ Vakıflar Umum Müdürlüğüne ANKARA                         13.3.1959 Kütahya’daki şubemizden...
eski türkler

Eski Türkler-1

Türkler’in Âdetleri Üzerine Hıristiyanların çoğu Türkleri uğursuz, barbar ve îmansız insanlar sanırlar. Hâlbuki Türkleri yakından tanıyıp konuşanların edindikleri...

Baka Ahmet Paşa!

1651’de devletin geliri 24 milyon lira, gideri ise 25.5 milyon lira idi. Devlet bütçesinde 1.5 milyon lira açık vardı.

Birkaç Not

ÜÇ GÂZİ PAŞA Sultan İkinci Abdülhamid’in saltanatı müddetince üç Müşir(Mareşal), gazilik ünvânı kazanmıştır. Osman Paşa, 1877’de...

Esir Bir Türk Subayının Hâtıratı-3

Garnizon komutanı, büyük bir sevinç içinde çıka geldi: -“Yirmi gün önce firar eden altı Türk zâbiti ile vatan...

Görücü(*)

İçtimâî/sosyal hayâtımızda, İstanbul’un fethinden önce, kadınlarımız ve hassaten genç kızlarımız için mevcut olan serbestlik, fâtihler “Bizans“ âdetlerini şehirle berâber benimsedikten sonra sıkı...

Yıkıl Karşımdan!

Osmanlı Devleti’nin genişlemesi, aynı zamanda gerek idârî ve gerekse askerî işlerin artmasından dolayı Vezîr-i Âzam Pîrî Mehmed Paşa, devrin hükümdârı Yavuz Sultan...

SİTEDEN SEÇMECELER