Eski Türkler-15

0
1

Rumlar’ın Özelliklerine devam

Dînî rütbeler, dört Patriklik ve 120 metropolitlikten ibârettir. Sivil rütbeler de iki prenslik yani Eflâk ve Boğdan Voyvodalığı ile oldukça mühim bir vazife olan Bâbıâlî Tercümanlığı’(Drogman)ndan ibârettir.

Tercümanlığın başında dâima bir Rum bulunur ve bütün hâricî işler/dışişleri onun elinden geçer. Türkler, bu çeşit şerefleri Rumlar’dan almamaya îtinâ ediyorlar. Bu da îtibarlı olanların kötü yollara sapmadan bol kazançlar sağlamalarını temin etmektedir.

Rumlar’ın arasında yaşayıp, bu dînî ve sivil rütbeleri elde etmek için başvurdukları girift/karmaşık entrikaları, bitip tükenmeyen desiseleri/düzen, hile/ müşâhade eden/ şâhit olan bir kimse kendini Peloponez Cumhuriyetlerinin en kötülerinden birinin gerçek bir örneği karşısında sanır ve Rumlar’ın kendi imparatorları idâresinde iken yâni Konstantin’den Paleologların sonuncusuna kadarki devre boyunca yaptıkları bayağıca hile ve düzenlerin mükemmel bir tablosunu aynen bulduğuna şaşardı.

Evli Kadın

…îtiraf etmeliyiz ki bizde bir genç kız, nişanlılıktan evliliğe geçmekle bir derece daha itibardan düşer. Çünkü zenneperest/kadın düşkünü erkeklerin âşıkâne iltifatları pek tabii ki bütün ömür boyu süremez. Şark’ta/Doğu’da ise evlilik, kadını yüceltir.

Erkeğe tâbî olmakla berâber ev içindeki hizmetçilerin, uşakların, kız ve erkek çocukların tek hâkimi kadındır.