Pazartesi, Nisan 22, 2019

Halk-ı Cedid

"Ölmek, dirilmek, eskimek, yenilenmek kıyâmetin bir türlüsüdür. Onun için gözleri gönüllerine açık olanlar, ’halk-ı cedîd’i her an görür ve yaratılış âleminin her lâhza bir başka libâsa bürünüp bir gûnâ boy gösterişini seyrederler. Tabiat ve beşeriyet...

Kurban

Devletlim! Ölüm, şu vücûdun tertîbini bozunca, sana akmak yolunda bir daha bocalamamalı, şaşırmamalı, seni gözden kaybetmemeliyim. Eğer bir zaman için de olsa, elim eteğini bırakacak, yoluna, daha şedîd bir akışla dökülmekten kalacaksam, bana âb-ı...

Bir Kahramanın Ardından

Konya’nın Mevlânâ Külliyesi içinde bir misâfir kabul salonu vardı. Belki de burası, bir vakitler müptedî semâzenlerin dershânesi olabilirdi. Dâvetli misâfirlerden olduğumuz için bize de yer göstererek bir iskemleye oturttular, işte o an, gözüme, tam karşıma...

Aşk-ı Memnu

(… Burhan Toprak-Bizim edebiyatçılar ne kadar kolay yazıyorlar. Çünkü düşünmüyorlar, kafaları bomboş. Edebiyat-ı Cedîde denilen o devrin yâdigârları yârabbi ne boş, ne korkunç bir taklid… Sâmiha Ayverdi- Biliyor musunuz Burhan Bey, Aşk-ı Memnû’yu okuduktan sonra, Emil...

Ortaköy-Samiha Ayverdi’den – 1

(………)Ortaköy tepelerinden sâhile süzülüp inerken, Galata’dan Kavaklar’a kadar yeşil bir canfes gibi uzayıp giden sırtlar ve sâhiller üstündeki yalı, köşk, kasır, câmî, türbe, çeşme, sebîl, kışla, kale, tabya gibi sivil, askerî veyâ dînî mîmârî arasında...

Fatih ve Rumeli Hisarı

Târihlerin Şarkî Roma dedikleri Bizans’ı asırlardır nice devletler kuşatmış ve zaptetmek üzere ordular göndermiş olduğu hâlde hiçbiri bu arzusuna ulaşamamıştır. Fakat artık halkın da, krallarının da,bu son kuşatmanın Bizans’ın ölümü demek olacağını iyice akılları kesmiş...

İnsanlar

(… Zaman hep o zaman, eskiden ne ise şimdi de o. Ancak o zaman şatafatlı olan tecellî şimdi nihan. Bir gün Resûlullah(S.A.) minberde hutbe okurken münâdîler şehre erzak geldiğini haber vermeye başlamışlar. O sıralarda...

Son Menzil-3

"Semâvâtın âlemlerinden, yerin göğün esrârına, dağlarına, derelerine ve hattâ hayvanlarına, kurt ve kuşlarına kadar her şey,her şey ondadır! Ancak kâinatın sırrı olan bu insan, kendini bulması ve kendinde gizlenmiş olan esrarla bilişiklik kurması için...

Son Menzil-2

"…bilmiyor musun biz dünyâdan öğrendiğimizi gene dünyâya salarız; ilim hakîkatin posasıdır, ne çâre ki bu cihanda sırf onunla gıdâlananlar var. Ben ilmi, yalnız o nafakayı arayanlar için dağarcığıma yükledim. Senin gibi kulağıma fısıldanan gayb dalgalarını...

Son Menzil-1/ Sâmiha AYVERDİ

"Aşk, kemâl haddine varan bir rûhun en yüksek hazzıdır; o, her kaybı telâfî eder, her eksileni ikmâl eder. Her şeyi bir eder, ağyârı yâr eder."(32.s.)"…fertler bir kemâline karar vermek için iç kıymetlerine, cevherî yüküne...

SİTEDEN SEÇMECELER