Pazartesi, Eylül 28, 2020
Kütahya Mevlevîhânesi

Kütahya Mevlevîhânesi

Şu anda ibâdethâne olarak hizmet veren ve halk arasında Dönenler Câmi olarak adlandırılan; kültür ve san’at târihi açısından çok büyük önem arzeden Kütahya Ergûniye Mevlevîhânesi için öncelikli düşüncemiz; buranın yeniden Mevlevîhâne olarak kullanıma açılması olmalıdır.

kütahya mevlevihanesi

Kütahya Erguniye Mevlevîhânesi-5

Kubbe direkleri arasındaki kuşakta Gâlib Dede’nin o meşhur Türkçe rubâîsi ve Hazret-i Pîr’in "Semâ Gazeli"nden altı beytin sekiz defa tekrâr edildiği görülür....
kütahya mevlevihanesi

Kütahya Ergûniye Mevlevîhânesi-4

Geçtiğimiz yıllarda, Kütahya Ergûniye Mevlevîhânesi gibi nâdîde yapının önüne; derme-çatma ve nisbetsiz, mânâsız bir motorlu semâzen heykeli inşâ edilmiştir. Ayrıca hazîrenin batısındaki...
kütahya erguniye mevlevihanesi

Kütahya Ergûniye Mevlevîhânesi-3

Erken dönem Mevlevîhânelerinin önem taşıyan eserlerinden olan Kütahya Mevlevîhânesi, kayıtlara bakılırsa "1925’ten sonra, depo vs. olarak kullanılmıştır." Ancak bir...
kütahya erguniye mevlevihanesi

Kütahya Ergûniye Mevlevîhânesi-2

Esrar Dede’nin Tezkîre-i Şuarâ-i Mevlevîyye ve Sâkıp Dede'nin Sefine-i Nefîse-i Mevlevîyye adlı eserlerinde kendisi hakkında geniş bilgi bulunan Celâleddin Ergun Çelebi, Sultan...
kütahya mevlevihanesi

Kütahya Ergûniye Mevlevîhânesi-1

Sultan Veled, bir gazelinde Kütahya’yı ve Kütahya’nın insanını metheder. Bu şiirin günümüz Türkçesi ile mânâsı, yaklaşık şöyledir: (Kütahya...

Kütahya Mevlevîhânesi ile ilgili Açık Mektup

Şu anda ibâdethâne olarak hizmet veren ve halk arasında Dönenler Câmisi olarak adlandırılan; kültür ve san’at târihi açısından çok büyük önem arzeden...

SİTEDEN SEÇMECELER