Salı, Nisan 16, 2024
Ana SayfaTarihKütahya MevlevîhânesiKütahya Ergûniye Mevlevîhânesi-6

Kütahya Ergûniye Mevlevîhânesi-6

Erguniye Mevlevîhanesi’nin, tâmir kitâbelerinden, buranın 1812 ve 1841 yıllarında tâmir gördüğü anlaşılmaktadır. Dört beyitten ibâret birinci kitâbe şöyledir:

 1. Fürûğ-ı Şems ü himmet Mevlânâ Hâlet Efendi kim
  Tecellî-bahş-ı ta’mîr oldu bu dergâh-ı pür-hûne
 2. Olup bu bâbdan girdikte mûtu sırrına mazhar
  Nazar kıl haşr ü neşre tut kulağın nağme-i sûra
 3. Dem-â-dem dinle gel yâhû kudûmu mutrıbı nâyı
  Semâ et dilde tevhîd-i ilâhi belde tennûre
 4. Makâm-ı evcden âyini okurlar Kudsiyâ târih
  Hele bu Mevlevî dergâhı döndü beyt-i mâmûre
  H. 1227/ M.1812

(Hâlet Efendi, Mevlânâ ve Şems’in himmetleriyle bu mekânı güzel bir şekilde tâmir etti. İnsan, kapıdan girdiği zaman, burada ölmeden önce ölmek sırrına mazhar olur. Hesâba çekileceğin günü düşün ve Sûr’un sesine şimdiden kulak ver.

Dâima kudûmu, mutrıbı ve nâyı dinle. Tennûreyi giy ve Allah’ı birleyerek semâ et. Burada Evc makâmında âyin okurlar. Târih beyti: Bu Mevlevî dergâhı, yaşanabilecek güzel bir ev hâline geldi.)

İkinci tâmir kitâbesi de şöyledir:

 1. Kutb-ı âlem gavs-i a’zam pâdişâh-ı muhterem
  Şâh-ı Mansûru’l-âlem şevketlü Han Abdülmecîd
  Câlis-i evreng-i şevket ol Şâh-ı mâlik-i nikâb
  Cûd-ı lutfuyle eder şâhân-ı âfâk-ı abîd
 2. Ol şehinşâh-ı selîmü’l- kâlb âdil meşrebin
  Çekdi nev- tedbîr adlî, zulme bir ser-sedîd
  Kıldı tazîmât ile ma’mûr mülk-i milleti
  Buldu dünyâ intizam hâli bir vefk-i ümîd
 3. Âlemi kıldıkca i’mâr ol şehinşâh-ı güzîn
  Hak Taâlâ ömrüni ikbâlini kılsın medîd
  Eyleyüp ervâh-ı ehllullah’a kasmed-ihtirâm
  Bir sürü dergâhların tecdîd kıldı bir mezîd
 4. İşte ezcümle Kütahya Mevlevî Dergâhının
  Tarh-ı dürr-i semende letâfet gün gibi oldu bedîd
  Şâd olur Ruh-ı Cenâb-ı Mevlevî ol şâhdan
  Böyle bir dürr ki kılındı ahd-ı lutfûnda cedîd
 5. Buldı Kütahya zihî bu dergâhı zîb ile tâm
  Mısra-ı zîbâsı oldu tâm tarîk-i müfîd
  Resm-i diğerde dedim târîh-i bâlâsın Azîz
  Kıldı pâk îcâd bu dergâhı Han Abdülmecîd
 6. ( …../1841)

(Âlimlerin kutbu, yardımcısı olan değerli kişi Sultan Abdülmecîd, tahta oturduğu zaman kötülükleri ortadan kaldırdı. Muhtaçlara cömertçe yardım etti. O şahların şahı, yumuşak kalpli adâletli sultan, milletin mülkünü îmâr etti.) Ülkeye, ümîd edilenden daha çok hizmet etti.

Hayırlı hizmetlerine devam ettiği sürece, Allah, O’nun sultanlığını ve ömrünü uzatsın. Sultan Abdülmecîd Han, Allah dostlarının hatırlarını sayıp çok sayıdaki dergâha bir yenisini daha eklemiş oldu.

Kütahya Mevlevi Dergâhı incilerle süslenerek güneş gibi ortaya çıktı. Mevlevî büyüklerinin rûhu şâd olsun. Kütahya, Abdülmecîd Han sâyesinde, çok süslü, şâhane bir Dergâha kavuştu.)

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!