Salı, Aralık 10, 2019

“Azîzim!” Eşrefzâde Rûmi Hazretlerinden

Eşrefzâde Rûmi Hazretlerinden: "Evliyalar, yeryüzünde Hz. Allâh'ın askerleridir. Allâh'ı isteyen tâlipleri nefsin hevâsından, şeytanın telkîninden kurtarırlar."

Sakın Durma!

El açıp isteyene, verirler; ağız açıp sorana, söylerler. Elin ve ağzın hareketsiz kaldıkça, bekleme! İsteyen, arar......

“Hey Germiyan Türk’ü Hey”

Bir gün, Akşemseddin Hazretleri, pek çok sofî ile halvette idi ve murâkabe-müşahade ile meşguldü. Bir ara, Hazret’in, “Hey Germiyan Türk’ü, hey!” dediği...

İnciler-2

“Biz, ne riyâkâr rindiz, ne nifak adamı! Gizli şeyleri bilen Tanrı, buna şâhittir. Tanrı’nın farzını yerine getirir, kimseye kötü söylemeyiz. Bu câiz değildir dedikleri...

İnciler-1

“Beşâret ehli, işâretten anlayandır. Nice nükteler var, fakat nerede bir esrara mahrem?” “Tarîkatta kırılmak yoktur!” “Ben sarhoşum,...

Aşk Konağı

Devranın gamına, gussasına bir devâ bulabilirsen, belki gül renkli şarâbın devriyle bulabilirsin! Şarapsız, mûsıkîsiz durma! Felek kubbesinin altında ancak bu...

Tûfan

“O murassâ kadehten lâl renkli şarap içmeye niyetin varsa; kirpiklerinin ucuyla bir hayli inciler delmelisin! Meyhâne kapısı topraklarını...

Çöple Beslenenler

Yarım yamalak ve kulaktan dolma bilgi kırıntıları yahut “çöple” beslenip hayat süren kalabalık bir zümre var. Üstelik...

Kütahyalı Bir Velî-Pir Ahmed Efendi

Müftî Derviş’in oğlu Sun’ullah Gaybî, eserlerinde kendisinden ‘’Kalburcuzâde Sun’ullah Gaybî el-Kütahyevî’’ veya ‘’Sun’ullah b.Ahmed b.Beşir’’(28) şeklinde söz etmekte,...

Gönül Dilencileri

"Arş âleminde uçanlar, tenden kurtulmuş, gönüllerine Cebrâil kanadı takınmışlardır. İki cihandan dizgin çevirenlerdir ki; gönül âleminin dilenciliğinde nîmet bulmuşlardır.

SİTEDEN SEÇMECELER