Cumartesi, Haziran 15, 2024

Hâmuşân(*)

Kütahya Mevlevîhânesi’nin Batı tarafına rastlayan ve Hezar Dinârî Mescidi olarak bilinen kısmın arkasında, Hâmuşân bulunmaktadır. Buradaki kabir taşlarının, her geçen gün mevlevîhâneye âit pek çok bölüm gibi tahribâta ve tamâmen kaybolmaya uğramaması için çalışmıştır.

Derneğimiz mensubu; iki kişilik uzman bir ekip bu taşları okumuş, durumları tesbit edilmiş ve sonuç, 2012 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne şöylece takdim olunmuştur:

1.
Hüve’l-bâkî
Esbak Haleb Vâlîsi el-Hâc
Mehmed Râgıb Paşa
Hazretlerinin harem-i
İsmet-penâhîleri
Kadınlarından merhûme
Refet Kadınefendi’nin Rûhiçün fâtiha Sene 1239

2. Baştaşı yok

3. Hüve’l-bâkî Genç yaşımda geldi Hak’dan kâse-i pür-zehr-i ecel Hak beni da’vet eder dârü’l-bekāya doğru gel Doymadım genç yaşıma dünyâda mürüvvetlenmedim Alnıma böyle çalınmış hâme-i takdîr-i ezel Ağlaşur kavm u kabîlem yâ niçün ağlarsınız

Bunu sizlerden özge hazretim sevmiş güzel Cezâyirli Ahmed Bedrî Efendi’nin kerîmesi Kütahya Tabûr Ağası rif’atlû Hacı Fâik Efendi’nin Baldızesi Fâtıma Hanım’ın rûhiçün fâtiha Fî 19 Ramazân sene 1314

4. Hüve’l-bâkî Gonce gülüm uçdu cennet bâğına Firâkı kaldı vâlidesinin cânına Esbak Haleb vâlîsi el-Hâc Mehmed Râgıb Paşa hazretlerinin kerîme-i Ma’sûmları merhûme Nesîbe Hanım- Efendi’nin rûhiçün fâtiha Sene 1240

5. Hammâmcı Mevlevî’nin Kerîmesi merhûme Ve mağfûrün lehâ Âişe Molla’nın Rûhiçün fâtiha Sene 1246

6. Baştaşı yok

7. Hüve’l-bâkî Gonce gülüm uçdu cennet bâğına Firâkı kaldı vâlidi cânına Kütahya Tabûr Ağası rif’atlû Hacı Fâik Efendi’nin baldızesi Fâtıma Hanım’ın mahdûmu Ahmed İhsân Bey’in rûhiçün fâtiha fî 5 Muharrem Sene 1315

8. Hüve’l-hallâku’l-bâkî Nevâziş eyledi ceddi Celâleddîn mihmânına Kalır mı hiç meyûs
düşenler bezm-i ârifâna

Kime bâkî kalır bu âlem-i fânî gözün aç bak
Rizâ Efendi rizâ gösterdi dahi hükm-i Yezdân’a
Gözüm nem-nâk sînem çâk vefât târîhini yazdım
Hemîşe derd-i derûn bes gürûh-ı Mevleviyân
Rûhiçü nel-fâtiha

9. Baştaşı yok

10. Baştaşı yok

11. Merhûmeve mağfûrün Lehâ Nesîbe Rûhiçün fâtiha Sene 1219

12. Baştaşı harap
13. Baştaşı yok

14. Hüve’l-bâkî
Hazret-i Hünkâr’a beste silsilesi bî-gümân
Hacı Abdülkādir Çelebi hem müşâr-ı bi’l-benân
Post-nişîn-i dergâh-ı Ergûn kuddise sırrehû idi

…………………………..tarafında hemân
İrtihâl-i bezm-i ukbâsın dahi edüb tahrîr
Bin ikiyüz yetmiş iki uçdu tenden mürg-ı cân
El-fâtiha

15. Hüve’l-bâkî
Bu cihâne geldiğimi sanki ben hiç bilmedim
Bir misâfir gibi geldim şâd oluben gülmedim
Âhlazâr kılarak gençliğime doymadım
Firkatâ takdîr bu imiş tâ ezelden bilmedim

Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne birinci sınıf şâkirdlerinden
KütahyaTabûr Ağası Hacı Fâik Efendi’nin
Kāim-birâderi Mehmed Fâik Efendi’nin rûhu
İçün fâtiha fî 2 Şevvâl sene 1316

16. …………….v emağfûrün leh es-Seyyid eş-Şeyh
Abdürrahîm Atâ el-Mevlevî ibn-i
Eş-Şeyh Ahmed Hâlis el-Mevlevî
Gaferallahu zünûbehümâ ve muti’nallahu

Bi-berekâti esrârahumâ ve ce’ale’l-cenne
…………..bihimâ bi-hurmeti seyyidü’l-evvelîn rûh-ı
Şerifleri çün fâtiha S (Safer) sene 1207

17. Hû
Ecille-i Mevleviyeden Kütahya’da
Dergâh-ı Ergûn’da post-nişîn-i
İrşâd iken âzim-i dâr-ı bekā olan

Kutbü’l-ârifîn nâkıl-ı sırr-ı Mennân
Es-Seyyid eş-Şeyh Abdürrahîm Efendi-
Zâde merhûm ve mağfûrün leh eş-Şeyh
Mehmed Sâyib Dede efendi rûhuna el-fâtiha Sene 1239

18. Hüve’l-hallâku’l-bâkî
Şeyh Şems-i Tebrîz evlâdından
Çorum hânedânı …………..
Paşa-zâde İbrâhîm Efendi’nin

Mahdûmu merhûm ve mağfûr kutb
El-ârifîn gavsü’l-vâsılîn
Seyyid Şeyh Efendi’nin rûhuna fâtiha

19. Hüve’l-bâkî
Konya ekâbir-i ulemâsından
Atâiyye Medresesi müderrisi
Çemreli el-Hâc Ali Rizâ Efendi’nin
Rûhiçün fâtiha sene 1314

20. Hüve’l-hallâku’l-bâkî
Merhûm ve mağfûrün leh eş-Şeyh es-Seyyid
Hâlis Efendi ibn-i eş-Şeyh Hazret-i
Sâkıb el-Mevlevî muti’nallahu bi-inâyâtihim

El-celîl gafere lehumâ anhumâ rûh-ı Şerîfleri çün fâtiha Sene 1191

21. Hüve’l-bâkî
Sandımdı müsâ’id müteveccih bana dünyâ
Mes’ûdluğum âleme magbût idi hayfâ
Bir anda bakdım ki yalan çıkdı o ru`yâ
Ümmîd hilâfında zuhûr etdi mukadder

Eyseng-i mezârım okuyan tâbi’-i hulyâ
Ey talebini tutmak dileyen tıfl-ı emel-sezâ
Kucak? değil ocak ? dahi yok fâide aslâ
Bir gün yuta hakdır seni elbetde şu ejder â

Kādir iken et bezl-i mesâ’î hasenâta
Bâkî değil aldanma menâlât-ı hayâta
El-mağfûr Hacı molla-zâde Sâlih Ziyâ Beyefendi rûhuna fâtiha
Fî 18 Zi’l-hicce sene 1302

22. Hüve’l-bâkî
Ağlasun dîdelerim gitdi elimden emelim
Ne diyem hançerle kat’ ediyordur dilim
Gam günümde giderirdi derûn-ı elemim
Rıhlet-i bâğ-ı cinân eyledi ferrûh-ı günüm

Yedi yaşında idi içdi şerâb-ı eceli
İbn-i Sâlih Ziyâ gonce-i şerâfet çelebi
Yakdı yandırdı derûn-ı peder ü mâderini
Sâkî-i kevser-i cennet işte Ferrûh Çelebi

El-mağfûr Hacı molla-zâde Abdurrahman Ferrûh Çelebi Rûhuna fâtiha sene 1308

(*)KÜMAKSAD tarafından hazırlanan tebliğ’den alınmıştır.

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!