Bu Büyük Bir Vebâldir

0
8

Doğum Kontrolu ve Nüfus Meselesi-16

İşte, Tahsin Banguoğlu’nun âdetâ  târihe kayıt düştüğü önemli konuşması:

(BAŞKAN) – Sayın Banguoğlu.

TAHSİN BANGUOĞLU (CHP Edirne Senatörü) – (Değerli arkadaşlarım! Bir kere, kanunun müddeti bugün bitmemektedir. 22 gece yarısına kadar müddeti vardır. Onun için, vaktimiz var. Yâni kanun kendiliğinden kanuniyet kesbedecek/kazanacak diye telâşa lüzum yoktur.

Fakat aslında bu kanun, son derece önemli bir kanundur. Milletin mukadderâtını tâyin eder bir kanundur. Bizim zürriyetimizi, bizim memleketin geleceğini tâyin eden bir kanundur.

Milletin velûdiyeti/doğurganlığı, onunistikbâli/ geleceği üzerinde müessir/tesirli/dir. Yani kapital bir kanundur; bundan daha önemli bir kanun, az tasavvur olunabilir.

Bu sebeple yüksek heyetinizin senatör arkadaşlara bahşettiği 10 dakikalık kısa konuşmaları da çok görmek aslâ yerinde değildir. Bu îtibarla çok rica ederim yeterliği kabul etmeyin.

Daha söz almamış arkadaşlarımız vardır. İcap ederse bunu yarın da görüşürüz, gece de görüşürüz, öbür gün de görüşürüz. Ayın 22’sine kadar müddeti olduğuna göre, hattâ o gece de görüşebiliriz.

Bu sebeple kifâyet/yeterlilik takririnin/önergesinin kabul edilmemesini bilhassa rica ederim. Arkadaşlar, büyük bir vebal karşısındayız. Buna itimat buyurmanızı rica ederim.)