Türk Milleti – Sâmiha Ayverdi’den

0
284

Türk Milleti – Sâmiha Ayverdi’den

Türk Milleti, cenklerden mâğlup çıkıp, uğradığı ağır hezimetlerle dolu kanadı kırıldığı devirlerin hiçbirinde, hatta imparatorluğun son nefesini vermekte olduğu sıralarda dahi, gün gelip yenildiği düşmanına yeneceğine inanacak kadar an’anevî güvenine sahip bulunuyordu.

Fakat şimdi, binlerce yıllık Türk târihinin kaybetmediği bir küçüklük duygusu, bir kendi kendine soğuma ve kendisinden başkasına hayran olma duygusu, onu yabancı menfaatlerin hizmetkârı eylemiş bulunuyor.

Bu, manevî bir buhrandır. Bu, îman kaybının açtığı bir gediktir.

İşte Türk milletinin millî kültür, millî ahlâk ve târihî hâfızası, bu çatlaktan akıp gitmiş, geriye ise birliğini aldırmış, çözülüp onun bunun eline düşmüş, şaşkın ve zavallı bir tortu kalmıştır.

Şu halde, bu yâd ellerde donup kalmış gençliği ateşleyecek, ona kendini buldurup ulvî gayelerin yolunu açtıracak bir sesin gürlemesi gerek!

Tıpkı “Ey Türk milleti, titre ve kendine dön!” diye geleceğe emreden Bilge Han’ın sesi gibi…sâde Türk milletinin değil, yedi düvelin duyacağı beşerî olduğu kadar lâhûtî de olan bir ses gerek…

Sâmiha Ayverdi, Millî Mes’elelerimiz ve Maârif Dâvâmız