Târihî Bir Konuşma

0
23

Doğum Kontrolü ve Nüfus Planlaması-7

Nüfus Planlaması Kanunu

Evet… Türkiye’de nüfus meselesinin bir kanunla yürürlüğe girmesinden önceki dönemde Türk siyâsetinde iktidar sâhibi olanların arasından ne acıdır ki sâdece birkaç kişi bu işi ciddiye almış ve söz konusu kanuna bütün gücüyle karşı çıkmıştır.

İşte bunların başında, o târihte Cumhuriyet Senatosu üyesi bulunan merhum Prof. Tahsin Banguoğlu vardı.

Kendisi, konuyla ilgili olarak ilk defa Senato kürsüsüne çıkmış ve şu târihî konuşmayı(1) yapmıştı:

(… 19’uncu asırda sanâyileşen memleketlerde halk kitleleri büyük ıztırap çekmiştir. Bu ıztıraplar netîcesindedir ki, işçi sınıfı haklarını aramış, mücâdele etmiş ve bundan bir siyâsî meslek meydana gelmiştir. Bunun adına sosyalizm deniyor.

Bizde ise bu gelişme ters seyretmektedir. Evvelâ sosyalist oluyoruz, sonra sanayileşiyoruz. (Senato’daki sağcılardan bravo sesleri.)

Yukarıda kaydettiğim üç semptomu ayrı ayrı incelemek isterim, fakat vakit yok. (Sağdan gene devam devam, oya oya sesleri.)

BAŞKAN – Arkadaşlar, başkanlık kararları değiştirilemez.

Buyurun efendim.

TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) – Bunlardan bir tânesi, devlet sektörü ile özel sektörün kompromi hâlinde bulunmasıdır. Bu sosyalizmin icaplarından birisidir, fakat başlı başına sosyalizmi teşkîl edemez.

Bizim memleketimizde de bir zarurettir.

Bunun üzerinde şimdilik durmayacağım.

İkincisi, şiddetli bir sanâyileşme meylidir ki bu tam olarak memleketimizden mülhem /ülke şartlarından ilham alınmış değildir/ değildir.

Aşırı sanâyileşme meyli/eğilimi/sarih/açık/şekilde planda görülmektedir. Esâsen plan, daha ziyâde sanâyileşme istikametinde yapıldığını kendisi söylüyor.

Ayrıca verdiği rakamlar da gösteriyor ki, 15 sene sonunda Türkiye bir ziraat memleketi olmaktan çıkacak ve bir sanâyi memleketi olacaktır.

Çünkü zirâî geliri gayrısâfi millî hâsılanın %29’una inecektir.

Bunun şakası yok. Zirâî geliri millî hâsılanın %29’una inince, memleketimize artık bir ziraat memleketi denilemez.

Deniyor ki, ziraat durmayacak, o da ilerleyecek. Kalkınmada onun da payı vardır. Ancak millî hâsıla içindeki nisbeti pek düşük olacaktır. Demek ki kalkınmada onun da payı vardır.

Ancak, millî hâsıla içindeki nisbeti/oranı/ pek düşük olacaktır.

Demek ki payı pek az olacaktır. Şimdi acababu tercihi yapmak selâhiyetine/yetkisine/ Planlama Dâiresi hâiz midir? Plânlamada bu çok önemli bir tercihtir.

Netîcesi çok büyük olan bir tercihtir. Bugün Türkiye bir tarım ülkesi olarak görülüyor.

Türkiye memleket olarak 15 yıl sonra bir ziraat memleketi olmaktan çıkacak, bir sanâyi memleketi olacaktır.

Bu kararı vermeye, zannederim Plâncıların hakkı yoktur.

Hattâ Hükûmetin hakkı yoktur. Çünkü, partilerin programlarında da böyle bir şey yoktur. Bu hak sâdece Türk milletine verilmiş bir haktır. Bu hususta bir karar vermek, millete âittir.

BAŞKAN- İki dakikanız var sayın Banguoğlu.

(1)Cumhuriyet Senatosu’nun 9.11.1962 târihli toplantısında, Kalkınma Plânı hakkında yapılan konuşmasından.