Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Aralık 2020

0
4

VAKT-İ ŞERİFLER HAYR’OLA NİYÂZIYLA CÜMLEYE SELÂM VE MUHABBETLER!..

4 Aralık 2020

(Zâtın birine: Ne ile meşgulsünüz diye sormuşlar. Allâh’a bir hamdettim, otuz senedir onun istiğfârı ile meşgulüm, demiş ve şöylece anlatmış: Bir kere Bağdat’ta yangın olmuştu. Pek çok kimsenin malı canı yandığı halde benimkilere bir ziyan gelmemiş olmasından dolayı Cenâb-ı Hakk’a hamdettim. Sonra da kendime olmasını istemediğim bir şeyi din kardeşlerime revâ görmüş olduğum için işte otuz senedir onun tövbesi ile meşgulüm, demiş.) Hz.Ken’an Rifâî.


7 Aralık 2020

(…Netîce olarak şunu söyleyelim ki, ahlâk-I Muhammedîyi gözüne de gönlüne de nîrengi noktası Kabul etmek şerefine inanmış, ilmî kifâyet sâhibi ve basîret erbâbı zümreler, İslâm âleminin üstüne çöken bu kapitalist, sosyalist ve siyonist hegemonyasına karşı sâdece nefs müdâfaasında kalmak değil, güçlenip taarruza geçmek ve “Îlâ-yı kelimetullah”ın zaferini bütün dünyâya tanıtmak gayretinde olmalıdır.)(O da Bana Kalsın, s.130) -Sâmiha Annemiz.


11 Aralık 2020

(Âlimler helâk oldu, ilmiyle amel edenler müstesnâ! İlmiyle amel edenler de helâk oldu, amelini ihlâs ve samîmiyetle yapanlar müstesnâ!)-“,Bir devir öncesine kadar Arapçaya yeni başlayan mübtedî talebelerine okutulan AVÂMİL kitaplarının başında” üstteki cümle bulunurmuş. Yoruma gerek var mı?


14 Aralık 2020

(…Meselâ yeryüzünde dehânın ve zevkin infilâkı denecek şahsî bir mîmârîmiz vardıo; bugün ise şehirlerimizin çehresi soysuz ve utanılacak taş ve tuğla yığınları ile gülünç bir maske takmış bulunuyor. İktisâdî zorluklar, içtimâî şaretlar.. diye kesip atanlara, aldanıyorsunuz, demek lâzım. Şehrin en güzel yamacını bir felâket gibi kaplayan Hilton, sosyal ve ekonomik buhranlardan dolayı mı gelip o fâciâ cüssesiyle aramıza yerleşmiştir? Ya Zeynep Hanım Konağı’nın yerine, zorba ve abus/somurtkan bir misâfir gibi ite kaka sıkışan fakülte binâsını, bedîî/güzellik,estetik ve millî çizgilerden mahrum kışla çehresiyle getiren de yine iktisâdî icbarlar/zorlamalar mıdır?Hele Şehzâde Câmii, Bâyezid Hamamı, Simkeşhâne…) – Sâmiha Annemiz, Kaybolan Anahtar, s.116.


18 Aralık 2020

(…Meselâ yeryüzünde dehânın ve zevkin infilâkı denecek şahsî bir mîmârîmiz vardı; bugün ise şehirlerimizin çehresi soysuz ve utanılacak taş ve tuğla yığınları ile gülünç bir maske takmış bulunuyor. )-Sâmiha Annemiz.


21 Aralık 2020

(…Beşeriyete yardım yalnız para pul ile olmaz. Bilgisinden, iyi huyundan, doğruluğundan, güzel ahlâkından, fazîletlerinden etrâfına vereceği örneklerle yol göstermesi, en büyük yardım, sadaka ve zekâttır.) – Sâmiha Annemiz.


25 Aralık 2020

(Her zaman iyiyim diyene, “Allah, dur şunu mahcup etmeyeyim”, dermiş.) -İlhan Ayverdi.


28 Aralık 2020

(Levh-i mahfuzda yazılanlar bozulmaz. Kader-i ilâhîdir. Gâibden haber almak için fala baktıranlar, levh-i mahfuzda yazılmış olanları söz ile dünyâya çekerler. Çünkü ağızdan çıkan söz mutlaka ruh bulur. Söylenilen sözler ve edilen temennilerle ruh bulan sözler ve hâdiseler, bâzen sâhibinin lehine bâzen de aleyhine vücut bulur. Bunun için gaybı karıştırmamak en iyisidir. Allah, size düşeni ve düşecek olanın daha iyi bilir.) -Sâmiha Annemiz.

31 Aralık 2020

YENİ SENEYE, KENDİMİZİ “YENİLEMİŞ OLARAK” GİRMEK VE BU YENİLENMEYİ SÜRDÜREBİLMEK NİYÂZIYLA, CÜMLEYE GÖNÜL DOLUSU TEBRİK VE SELÂM OLSUN!

VAKT-İ ŞERİFLER HAYR’OLA, HAYIRLAR FETH, ŞER DEF’OLA
MÜNKİR MÜNÂFIK MAT OLA, NEFİSLERİMİZ ISLÂH OLA
MÜSLÜMAN-TÜRK MİLLETİ TAASSUPTAN,
HER TÜRLÜ ÂFET VE TEHLİKEDEN HALÂS OLA!
DEVLETİMİZ BÂKÎ, MİLLETÇ.E
ZÂHİR VE BÂTINIMIZ MÂMÛR OLA,
İÇ VE DIŞ DÜŞMANLARIMIZ HÂK İLE YEKSÂN
DEMLER SAFÂLAR ZİYÂDE, NİYAZLAR KABÛL OLA
DEM-İ HAZRET-İ SEYYİD AHMED’ER-RİFÂÎ, DEM-İ HAZRET-İ KEN’AN-I VELÎ
DEM-İ SÂMİHA ANNEMİZ, DEM-İ İLHAN SULTAN
NÛR-I NEBÎ, KEREM-İ İMAM-I HAYDER-İ KERRAR-I ALÎ,
HÛ DİYELİM HÛÛÛ.


31 Aralık 2020

(… Mektupların, Noel ve Yılbaşı dolayısiyle -inşaallah kaybolmaz- elinize geç veya hiç geçmemesi, mümkün. Zîra haçlı dünyâ, en az bir ay evvel Noel havasına girer. Böylece de, îtibârî, hayâlî ve mevhum bayramlarını, cemiyet olarak da ferd olarak da, bütün şâşaa ve ihtişâmı ile yaşarlar.

Maalesef bizde, daha bayramın kokusu gelirken, ele çantalar alınıp, dağlara, otellere ilticâ edilir. Böylece de bir umacıdan kaçılır gibi, bayram günleri takvimde bırakılarak yabancı çatıların altına sığınılır. Sanki çok çalışan bir milletmişiz, sanki kafa dinlemek için iki bayramdan gayrı tâtil yapacak zamânımız yokmuş gibi…

Biz bayram etmenin tadını çıkarmalıyız ki çocuklarımız da bir mukaddes şenlikten paylarını alabilsinler.)18.12.1978-

Sâmiha Annemiz