Vakt-i Şerifler Hayr’ola-Temmuz 2023

0
419

31 TEMMUZ

(…Meselâ Meryem’de doğum sancısı olmadıkça, o baht ağacının altına gitmedi. Kur’an’da: “Doğum sancısı onu bir hurma ağacının kütüğüne dayanmaya sevk etti.” (19-22) Buyrulduğu gibi, onu o dert, ağaca götürdü ve kuru ağaç meyve verir bir hâle geldi.Vücut da Meryem gibidir; her birimizin Îsâ’sı vardır. Bizde eğer o dert peydâ olursa Îsâ’mız doğar; eğer dert olmazsa, Îsâ da geldiği yoldan tekrar kendi aslına döner. Biz de böylece ondan faydalanmaktan mahrum kalırız.)

–Hz.Mevlânâ–

————————————————————————————————————————–

10 MUHARREM

(Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.)(Ahzap Sûresi,34)

Ve nüzûlü tâkîben de Efendimiz’in, Hazret-i Fatma’nın evi önünde şöyle seslendiğini Tirmizî, ’’Menâkıb’’ isimli eserinde zikreder:

(Namaza, namaza ey Ehl-i Beyt! Allah sizden kiri gidermek istiyor. Temizlenin ey Ehl-i Beyt!) Acaba herkes Ehl-i Beyt’in îman hayâtımızdaki önemine ve Muharrem ayının muharremliğine imân etmiş olsaydı ‘’Müslümanım!’’ iddiâsıyla Kerbelâ’da Ehl-i Beyt kanı dökülür müydü?

Öyle ya, savaşmak da bu ayda haramdı, kan dökmek de!


28 TEMMUZ

(Size saadetin sırrını söyleyeyim mi? Herkes saadet peşinde koşar. Onun için siz de bu sırrı bilmek istersiniz. Bakınız ne basit: Her şeyin kendi arzunuz veçhile olmasını istemeyin. Olan şeyleri hoşlukla kabul edin! Kendinizi her zaman hâdiseleri geldikleri gibi kabul etmeye hazırlayın, istediğiniz gibi olmasına değil. İşte saadetin sırrı budur, yâni: Hayır olandadır. Demirden bir leblebi ki yutmak herkesin kârı değildir.)

–Ken’an Rifâî Hz.–

—————————————————————————————————————————

24 TEMMUZ

Aşk nasıl elde edilir?

— “Aşk, ders ve tâlim ile olmaz, gayretle, çabalama ile ele gelmez. Çünkü âşık, aşkın gereği üzere irâdesiz olarak yürür. Âşıklara, dostun güzelliği hoca olur, ders verir.”

— İnsana muhabbet nereden geliyor?

— Allah’tan geliyor ve yine ona avdet ediyor. İnsan, kâinat kitabının fihristidir.”

— İnsanda ne kadar çeşitli kuvvetler var…

— “Başlıca üç kuvvet mevcuttur. Biri tabiattır ki ondan şehvet hâsıl olur.Biri nefistir ki ondan arzu, biri de kalptir ki ondan da aşk zuhur eyler.”

–Hazret-i Ken’an Rifâî–

————————————————————————————————————————

21 TEMMUZ

(…Mürşit, müridini nefsinin dünyevî ve uhrevî yâni maddî ve mânevî esâret zincirinden kurtarıp hürriyete kavuşturan müşahhas kuvvettir.Biz insanlar, yukarıda saydığım küçük ve küçültücü aşkların bendesi kaldıkça hür sayılamayız. Halbuki insan tabiatında köle kalmaya mahkûm duygular vardır. Biz ise bu kölelere âzamî hürriyet tanıyıp başlarını bırakmakla arzu, iptilâ ve aşklarımızın mahkûmu olmaktan kurtulamayız. Şu halde, bizi kemâl ve cemâl durağına çağıran ve çeken mürşit, ister aşk, ister şehvet diyelim, bağlı olduğumuz iptilâ ve ihtiraslarımızdan kurtaran, böylece de dünyaya geliş ve gidişimizin şifresini çözen eldir…)

–Sâmiha AYVERDİ–

—————————————————————————————————————————

17 TEMMUZ

(Allah’ın huzûruna çıkmak için kıyâmet gününü ne beklersiniz?

Her nefes o huzurdasınız.

Hareketlerinizi, sözlerinizi, bilhassa niyet ve düşüncelerinizi bu anlayışa göre düzeltin.)

–Hz. Ken’an Rifâî–

——————————————————————————————————————–

14 TEMMUZ

(…Ne mübârek duraktır, meçhûl asker gibi fedâî olmak. Baş olsak da başlarda gezdirilsek de bir gün bu âlemden ötekine geçtiğimizde, bütün sıfat ve selâhiyetlerimizden soyunmak mukadder olduktan sonra, arkada kalacak adımızın bize ne faydası olur? Mark Orel’in dediği gibi: “Öldükten sonra yakınların bir müddet seni anarlar. Arkadan gelenler de bunu az çok devam ettirirler ama sonunda hepsi seni unutur gider.”)

–Sâmiha AYVERDİ–

———————————————————————————————————————

10 TEMMUZ

(…Zamân-ı Saâdette de Mekke müşrikleri İslâm’a çok kan ağlatmışlardı. Ama gene de Hak, bâtılı ezdi.Adı ne olursa olsun, hangi coğrafya üstünde cereyan ederse etsin, bizim dâvâmız, küfre ve şirke karşı îman mücadelesidir. Îmanla vatan, et-tırnak gibidir. Memleketi ce cemiyeti perişan eden, birbirini tamamlayan bu bütünü ayırmak gafleti olmuştur.)

–Sâmiha AYVERDİ–

—————————————————————————————————————————–

6 TEMMUZ

(Dert dâimâ insana yol gösterir. Dünyâdaki her iş için, insanın içinde ona karşı bir aşk bir heves ve dert olmazsa; insan o işi yapamaz ve o iş dertsiz zahmetsiz olarak ona müyesser olmaz. İster dünyâ, ister âhiret, ister padişahlık, ister ilim, ister astronomi ve ister başka işler için olsun, hepsi için, bu böyledir.)

-Hz. Mevlâna

————————————————————————————————————————–

3 TEMMUZ

Haksız bir şey olmaz. Her yapılanda bir hakikat vardır. Fakat Allah’ın adâleti zincirlemedir. Elbet bir gün sıra, hesap görmeye vâsıta olanlara gelir. Evvelâ mîzan edip, yâni başkalarını sîgaya çekip de sonra mizana çekilen o kimseye, sen onların kabahatlerini bulmuştun, onları itham etmiştin, şimdi de nöbet senin, deniyor. Elbette böyle bir vazifeden sonra hesaba çekilmek, kanun ve adâletten habersiz kimselerin hesaba çekilmesinden çok dehşetli ve ağırdır.)

–Hz. Ken’an Rifâî–

———————————————————————————————————————–