Bir “Siyânet Meleği”(*)

0
19

Merhum İsmet BİNARK, ‘İlhan Ayverdi Hâtıra Kitabı’ isimli eserinde: (…insanoğlu ezelde verilmiş vazifeleri îfâ edermiş. Allah her kulunu bir vazife ile vazifelendirirmiş…) diyor ve sözü 24 Ekim 1926’da Manisa/Akhisar’da dünyâya gelen İlhan AYVERDİ Hanımefendi’ye bağlıyor: (…Seçilmişlerden bir seçilmiş olan, son dönem fikir ve kültür hayâtımızda önemli bir yeri bulunan mutasavvıf ve mütefekkir yazar Sâmiha AYVERDİ, ‘Rahmet Kapısı’ bağlılarından İlhan AYVERDİ’yi “Ezelden ebede izzetlenmiş” ve “Allah’ın, iç ve dış güzelliğini berâber vermiş olduğu ihlâs âbidesi” olarak târif etmiş ve övgüye lâyık görmüştür. Efendim seni, bu câmianın akl-ı selîmi olmakta, sağlıklı ve hayırlı uzun ömürlerle dâim ve kâim eylesin, duâsıyla da, kendisine hayr’ül-halef seçmiştir.)


İlhan Ayverdi Hanımefendi’yi hasretle; rahmet ve minnetle yâd ederken, O’nun gönül dünyasından dökülen şu hikmet dolu incilerin önce kulağımıza küpe, peşinden de hâlimize hâl olmasını temennî ediyoruz:

“Küçülmekten korkmayan, büyüyen insandır…”

“Bilgi çağında insan çok şeyi biliyor; ama kendisini bilmiyor…

“En büyük ‘ben’ deniyor…”

“Allah, Hz.Muhammed, insan-ı kâmil değişmez…Mühim olan, o değişmeyeni bulmaktır.”

“Hakk’ın hikmet ehli olan velîleri her asırda hâzır nâzırdır. Yalnız bâzan âşikâr bâzan gölgededirler… Arayıp bulmak lâzım, iş talepte!..Biz tâlip olalım…Allah lütfedecektir!..”

“Aynı duygu ve düşünceyi paylaşmak, insanlar arasında gerçek kardeşliği oluşturur.”

“Ey kul toprak altında elini kaldıramazsın, bugün imkân elinde iken kaldır ve Hakk’a niyazda bulun!”

“Kurtuluş, îmânın yol gösterdiği akıldadır. Îmandan yoksun olan akıl, helâk edicidir!”


(*) Siyânet: Himâye, Koruyucu, Muhâfaza edici.