Can Denizi-Hz.Mevlâna’dan

0
21

“Kuluna kul olmak bile pâdişahlıktan büyüktür, sultanlıktan üstündür.

Sana can bağışlarım dedin; hayır hayır, seni öldürürüm de de, mum gibi başı (fitili) kesilmekle büsbütün dirileyim, aydınlanayım.

Zâhit neyi arar? Merhametini! Âşık neyi arar? Yaranı, cevrini, cefânı! O, elbiseler giyinmiş bir ölüdür, buysa kefene bürünmüş bir diri!

O, canını kurtarmaya koşar, bu, aşkla kurban olur. O, canını elde etmek için baş kor, buysa kendi canına düşmandır.”


“Canın işi gücü, asılsız iş güç değil! Can rızkının pisliği yok. Bu rızıkla geçinen abdest bozmaz! Can şehrinde erkeksiz kadınsız, her an bir sûret bir şekil doğuyor.


Yârabbi! Canıma, bu dilden başka bir dil ver de birliğini söylerken zünnârım çözülmesin.


Oğul, beni konukla; budur yiyeceğim, içeceğim! Budur bağım, bahçem. Budur altınım gümüşüm diye tâ seher çağına dek bu perdeden çal!

Canım, gönlüm, küfürden de kaçar, îmandan da… O yana gider. O’ndan başka işim gücüm varsa, cehennem kesilir bana o iş!

Tebrizli Şems’ten başkasından bahsetme! Yardımdan, zaferden başka bir söz söyleme! Aşktan, gönül yanışından başka bir şeyden söz açma; bil ki bundan başka bir şeyi ikrar etmiyorum ben!


“Şu bedenim bir iğe benziyor, sustum mu Tanrı ip örmede, bu iğle beden iplerimi yumak hâline getirmede!

İplikle ipliğin salınışı gizli de, iğle iğin dönüşü görünüyor; O’nun tutuşu, çekişi olmadan nasıl bu besbedâva işe koyulurum ben, diyor.”


“Can denizinin kıyısında şu deniz, bir katre bile olmaz. Benim gamlı anlarıma karşı neş’e bir habbe bile etmez.

Tavşanlar, keklikler, ceylânlar pâdişahlara avlanırlar. Benimse, özengime başaşağı bağlanmış erkek aslanları seyret!”


“Usanmış, bezmişsen gel de Tanrı şarâbından bir kadehcik iç! O’nun insanı sarsan, harekete getiren şarabından, Uhud Dağı bile oynar, dağılıp uçar.

Öylesine şaraptır ki; ışığı direksiz dayaksız göğe vurur, içersen onun bir yudumundan, canında ne çoşkunluklar var anlar, bilirsin.

O şarap, içine tesir eder, aklını artırır, gözünü gönlünü aydınlatır da; o vakit şu çer çöpe benzemeyen cismindeki inciyi görürsün!”