Ona Yaşlı, Buna Genç Diyorsunuz

0
28

Vezîriâzam Köprülü Mehmed Paşa, 1661’de vefat etmişti.

Ölümünden önce genç Pâdişah Sultan Dördüncü Mehmed’e: “Eğer rahat olmak isterseniz, ben ölünce mührünüzü oğlum Fâzıl Ahmed’e verirsiniz”, diye vasiyet etmişti.

Fâzıl Ahmed Paşa 1635’de doğmuştu. Yedi yaşında iken İstanbul’a gelmiş, devrinin tahsilini tamamlayarak henüz on altı yaşında iken müderris tâyin edilmişti.

Sekiz yıl ilmîye mesleğinde kaldıktan sonra, babasının tavsiyesi üzerine Mülkiyeye geçmişti. Yirmi dört yaşında iken vezir rütbesi ile Erzurum Vâliliğine gönderilmiş, daha sonra Şam ve Halep vâliliklerini yapmıştı.

Babası öldüğü zaman yirmi altı yirmi yedi yaşlarında idi.

Genç yaşta sâdaret makamına getirilmesi bir hayli telâş uyandırmıştı. Dedikodular almış yürümüştü.

Vâlide Hatîce Turhan Sultan, Köprülüzâde’nin muarızlarına/karşı çıkanlara şu cevâbı vermişti:

“-Pederi, Mührü Hümâyuna nâil olduğu zaman, ‘yaşlı’ dediniz. Devleti gül gibi idâre etti. Şimdi de oğluna ‘genç’ dersiniz. O da icraatında inşallah babasından eksik olmaz!”

Fâzıl Ahmed Paşa, icraatı ile ‘tedbirli” bir vezir olduğunu göstermiş, Vâlide Sultan’ın yüzünü kara çıkarmamış, kendisine karşı olanları utandırmıştı.