Seviye

0
58

Birkaç defa birbirlerine halef selef olan Kıbrıslı Kâmil Paşa ile Erzurumlu Sait Paşa birbirlerini pek sevmezler, fakat yeri geldiğinde birbirlerini yüceltir ve takdir ederlerdi.

Sait Paşa’ya güyâ yaranmak isteyenlerden hasetçi bir Nâzır’ın Kâmil Paşa’yı tenkîd ettiği söylendiği zaman, Sait Paşa:

“—Kişi haddini bilseydi ne iyi olurdu. Kâmil Paşa’yı kötüleyen o zât, Paşa’ya mühürdarlık bile edemez!”

Deyip, Kâmil Paşa’yı yüceltirken bir yandan da o kıskanç kimseye at oynatacak meydanı vermemişti.

O zamanlar, böyle bir seviye ve “adamlık” henüz yaşamaktaydı. Sonra sonra o “adamlığı” da öldürdüler.


KIBRISLI KÂMİL PAŞA (1832-1913) Osmanlı devlet adamı ve sadrazamı.

Kıbrıs’ın Lefkoşe kasabasında doğdu. Ailesi Anamur’dan göç etmiş olup babası topçu yüzbaşısı Sâlih Ağa’dır. Mehmed Kâmil ilk eğitimini Kıbrıs’ta gördü; yabancı dillere olan merakı ve yeteneği dolayısıyla Arapça, Farsça, Fransızca ve Rumca’yı öğrendi. 1845’te Mısır’a giderek Elsine Mektebi’ne girdi.

Daha fazla bilgi için:
https://islamansiklopedisi.org.tr/kibrisli-kamil-pasa

SAİD PAŞA, Küçük (1838-1914) Osmanlı başvekili ve sadrazamı.

Erzurum’da doğdu. Ankaralı Seb‘azâde ailesine mensuptur. Asıl adı Mehmed Said olup diğer Said Paşa ile karıştırılmaması için boyunun kısalığından dolayı “Küçük” lakabıyla bilinir. Babası ulemâdan Hasan Efendi’nin oğlu Ali Nâmık Bey’dir.

Sadi Paşa

Daha fazla bilgi için:
https://islamansiklopedisi.org.tr/said-pasa-kucuk