Vakt-i Şerifler Hayr’ola-ARALIK 2022

0
422

31 ARALIK

Bugün Allah’ın lûtfettiği bir yılı daha şükürle geride bırakıyoruz. Yeni sene bizlere aşk olsun, îman olsun. Çünkü dünyâ hayâtında sevgiden ve onun aydınlığındaki îmandan daha kıymetli bir şey yoktur. Sevgisiz bir insan canlı bile değildir. Bu sebeple milletimize sevgi, aşk ve huzur dolu bir hayat, devletimize beka niyâzıyla yeni yılı tebrik ediyoruz.

(Eğer Kur’an, yalnız dış mânâsı mütâlâa edilmekle iktifâ edilecek olur da, onun insan yaratılışındaki te’sîri üstünde derinleşip spritüel hudutlarına vâsıl olunamazsa, zâten yer yüzünde bir tasavvuf mes’elesinin söz kapıları idrâkler üzerine kapalı demektir. Hattâ Kur’ân bir felsefî eser olmadığından, İslâm tasavvufunun fezâsında uçmak ve derinlerinde yüzmek için kendini îman ve aşk kanatları arasına bırakamayanların da gene, bu fezâlara ve bu derinliklere yol bulamamaları tabiîdir.

Öyle ki Kur’ân’ı bir iğreti elbise gibi taşımak değil, ona temessül etmek/Özümlemek; mermer tozu imişcesine suyun dibine çöküp kalmak değil, şeker tozu imişcesine onda erimek gerekir.)

–Sâmiha AYVERDİ–

——————————————————————————————————————————————————–

30 ARALIK

Hak Teâlâ Hazretleri, Cennet ehlinden irşâd için, dünyâya enbiyâ ve evliyâ gönderdi. Tâ ki Cehennem için beslenenleri onlara göstermiş olsun.” (Abidin Paşa, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, İst.1887, c.4, s.223; Mesnevî 1/2575)

–Hz.Mevlâna–

———————————————————————————————————————————————————-

23 ARALIK

(Kulun Allah’tan râzı olması ne demektir?..Allah’tan her ne gelirse ona râzı olmak demektir. Yâni gerek celâl ve gerek cemâl, her ne gelirse iyi karşılayıp rızâ göstermek demektir. İşte o vakit Allah da kulundan râzı olup, cemâli cennetine dâvet ediyor.)

–Hz. Ken’an Rifâî–

————————————————————————————————————————————————————

19 ARALIK

Ey kardeş, iğnenin acısına sabret ki, nefs kâfirinin iğnesini kırasın.”

Rahatın aslı meşakkat, nîmetin başı acılıktır. Cennet, hoşa gitmeyen şeylerle örtülmüştür.”

Hz.Mevlâna


17 ARALIK-Şeb-i Arus

(Beyhûde yere çalışıp çabalamak, uyumaktan iyidir.)

Bir fırka cennetliktir, bir fırka cehennemlik”. Bu iki fırkanın hangisindensin, bilmezsin ki! Ne olduğunu görünceye kadar çalış, çabala!

(…Çalıştığın halde bir şey elde edememek korkusu da var. Var ama bu korku tembellikte daha fazla.

Çalışırsam, belki kazanırım, bunda ümîdim daha çok. Tembellikte daha fazla zarar var.)

…İnsanın elde ettiği şey, zararsa çalışmamasından ileri gelmiştir, kâr ise çalışıp çabalamasından.”

(Neye çalıştın da zararını, faydasını görmedin? Ne ektin de devşirme vakti onu biçmedin?)

Hz. Mevlâna


16 ARALIK

(…Bilhassa israftan kaçın. Derbeder ve müsrif kimsenin iki yakası bir araya gelmediği gibi, çoluğunu çocuğunu da perişan eder.

Paranı yalnız kendi ihtiyaç ve zevklerine değil, muhtaçlara da tahsîs et. Ancak, başkalarına yardım ederek temizlenmiş para hayırlı paradır ve sâhibine de hayırlı olur.)

Sâmiha AYVERDİ


12 ARALIK

(…Uygunsuz hareketlerini gördüğün kimseler karşısında Allah’a yalvar ve: “Yâ Rabbî, beni onlara benzetme ve bu kimseleri ıslâh et!” de.

Senden maddî-mânevî iyilik ve güzellikler zuhur ederek, her iki âlemde de hayırlı ve makbûl insanlar zümresinden olasın.

Kendin için çalıştığından daha fazla âilen, vatanın ve îmânın için hizmet eylemeğe gayret sarfet. Çevresine hayırlı olan dürüst, fazîletli ve iffetli kimseler, Cenâb-ı Hakk’ın katında makbûl kullar arasında yer alır.

Dünyâ bir mekteptir ve hayâtın sonuna kadar da imtihanın biri biterken öteki başlar. Onun için dâima uyanık ve kendi kendini hesâba çekenlerden biri olmak, bahtiyarlığın ta kendisidir.

Her mânâda Allah yardımcın ve Hazret-i Pîr rehberin olsun.)

Sâmiha AYVERDİ


9 ARALIK

(Her başıboş cemiyete ârız olan illet, büyük kitleleri de, kendi gittiği ters istikamete çekip sürüklemek istemesidir.Zîra, bir değerin, hakîkisinden yoksul kalmış toplumların önüne, dâima sahtelerinin çıkagelmesinden tabiî ne vardır? Bu asrın hâkim cereyânı da, yapıcı olmak yerine, ne yazık ki yıkıcı olmaya meyyal bulunmaktadır.)

Sâmiha AYVERDİ


5 ARALIK

(Maddesi gibi mânâsı da bir savaş alanı olan insanoğlu, çeşitli duyguların kıran kırana uruşuna sahne olduğuna göre, yeryüzünden harpleri kaldırmayı hayâl edenlere ancak acınır. Mâdem ki insan denen mahlûkta bu intikam, bu kin ve çeşit çeşit hırslar yanardağı vardır. Birbirine sürten çakmak taşından ateş çıktığı gibi, karşılıklı çatışan düşünce ve duyguların da savaşlara yoL açmaması nasıl düşünülür?)

Sâmiha AYVERDİ


2 ARALIK

(Varlığın aynası, yokluktur. O halde yok ol ki, mürşîdin seni işleyebilsin.)

(Vermek, karşısındakinin hazzını, kendininkinden üstün tutmaktır.)

Mürâkabesiz geçen bir gün, ertesi güne ışık tutmaz.)

(Kalp huzûru, cennettir. Kalpteki huzursuzluk, cehennem.)

Ârifler’in Sözleri