Fiiller farklı çekiliyor: “Uyuyorum, Uyanıksın”-1

0
234

Şimdi fiiller farklı çekiliyor: “Uyuyorum, Uyanıksın, Uyanık; Uyuyoruz, Uyanıksınız, Uyanıklar!

Bu ülkede taassup bile uyandı da; ben ve biz hâlâ uyuyoruz. Her iki mânâsıyla taassup, bütün gücüyle faaliyette.. Hem din câhili, hem de din düşmanı olarak taassup; çağın bütün imkânlarını kullanmakta.. Ben, yâni Biz hâriç!

“-Sen ve siz, kimlersiniz?” diye soranlara, soruyorum:

Günlük hayatta yaşadığımız olaylara bakıp, düşünün; din adına, İslâm, îman ve Türklük adına sizi rahatsız eden koca bir kitle ve onların yönlendirdiği, şekillendirdiği sayısız olay, var mı?

Kaba, hoyrat, câhil ve softaca davranan kimselerin sebebiyet verdiği hâdiseler sizi sıkıyor ve korkutuyor mu? Bir kısım insanlar sizi dinsiz sayıyor, bir başka grup ise sizi dindar olmakla suçluyor mu?

Şekil, kılık-kıyâfet başta olmak üzere, bâzı insanlar sizin din ve Allah-Peygamber gibi derûnî taraflarınıza, tasavvurlarınıza; hissediş ve sezişlerinize tamâmen ters ve dışlayıcı davranıp, böylesine hükümler sergiliyor ve sizi zorluyor mu?

Türkler ve Türklük dışında herkes îtibar görür, alkışlanır ve âdetâ “üstün sınıf” muamelesine tâbî tutulurken; Türk’ün, adından başka hiçbir şeyinin kalmamış olması sizi rahatsız ediyor mu?

Bu suallere cevâbınız:”Evet!” ise; siz, muhtemelen “ben”siniz,”Biz”siniz.

Muhtemelen, diyorum. Çünkü kesin sonucu almak için, şu testin öteki suallerine vereceğiniz cevapları da duymak gerekiyor. Öyleyse devâm edelim.

Üstteki cevaplarınız saklı kalmak şartıyla, “dînine, Türklüğüne bağlı biriyim” diyebiliyor..

câmiyle, İslâm’la; kısacası bizim mukaddeslerimizle ilgisiz olan şucu veyâ bucu nâmıyle devlet-millet, bayrak-vatan düşmanlarının varlığından da şikâyetçi oluyorsanız; öldürülen askerlerimize polislerimize, vatandaşlarımıza içiniz yanıyorsa…

Siz, emînim.. emînim ki bensiniz, bizsiniz. Uyuyanlardansınız!

Bir yanda “Hak, Hak!” diye “bâtıla” âlet olan câhiller, öte yanda, “demokrasi, özgürlük, insan hakları” nâralarıyla Firavun’un Nemrut’un çerileri ve onların yaltakçısı, destekçisi, maşası olanlar!

Ve biz.. Ne ondan ne de bundan olanlar! Biz, şunu şimdilik kabûl edeceğiz, edelim: Biz, uyuyoruz; berikiler ise, uyanıklar.

Neden mi?

Bu, her iki taraftaki yıkmaya ve tahrîbe uğraşan kitle, organize hâlde.. Çeşitli dernek, vakıf, sendika, parti çatıları altında birleşik ve çok da cür’etkârlar.

Yardımlaşma, birbirlerinden olanlara destek verme ve kendi fikirdaşlarına omuz verme, onlarda.. hattâ en üst seviyede! Maddî imkânları geniş. Çünkü, birlik hâlindeler.. gayeleri uğruna her şeyi yapmaktan çekinmeyecek kadar inançlılar.

Bunlar, bütün imkânlardan ve fırsatlardan faydalanıyor; eğitim, propaganda, basın-yayın işinde en öndeler. Gazete, radyo-televizyon gibi bu çağın en önemli silâhları onların elinde. Gece gündüz hep onları okuyor, onları dinliyor ve gene onları seyrediyoruz. Yâni onlar, uyanıklar.

“Câmi insanı” diye kendimizden ayırmadığımız; ama bizleri kendilerinden saymayan zümre de son yıllarda çok büyük “gelişme” kaydetmiş durumda. Hattâ, para gücü ve siyâsî kudret bakımından çok daha ilerideler.

Onlar da çağın her türlü imkân ve gelişmelerinden nemalanıyor; kendi cephelerine insan çekiyorlar. Propaganda yapacak, eğitecek, beyin yıkayacak araçları var. Üstelik, her yaptıklarını din adına takdîm ettikleri için başarı şansları artıyor.

Bunlarda öteki grup gibi organize hâlde. Partileri, dernekleri, vakıfları, gazeteleri, televizyonları var.

Maddî güçlerini, hemen “dış kaynaklı” iddiâsına bağlamak gerçekçi olamaz. Bir gaye etrâfında birleştikleri için para toplayabilecek durumdalar ve bunu yaparken vicdanlara hitâb ettikleri için, mürâcaatları cevapsız kalmıyor.

Sebebi, gayesi, kaynağı ne olursa olsun;”vermeyi” yâhut “almayı” başaracak inanca sâhipler.

Yâni, uyumuyorlar.

Şimdi.. fiil çekimleri hakkında ne diyeceksin, çok merâk ediyorum doğrusu! Ben, hâlâ ısrarlıyım; Uyumak fiilini bir müddet daha böyle çekeceğim:

Uyuyorum, Uyanıksın, Uyanık.. Uyuyoruz, Uyanıksınız, Uyanıklar!

20.02.08