Aydın Geçinenlerin Suçu

0
35

Doğum Kontrolu ve nüfus plamlaması-10

Merhum Prof. Tahsin BANGUOĞLU, târihî konuşmasına devam ediyor:

Size bu kanunun -Nüfus Planlaması ve Doğum Kontrolu Kanunu-nun menşe’inden yâni geldiği yerden bahsetmek isterim arkadaşlar. Bundan iki sene üç ay önce yüksek huzurunuzda bir Kalkınma Plânı müzâkere edildi. Bu kalkınma plânının ne türlü şartlar içinde hazırlandığını ve Meclisten nasıl bir usulle geçtiğini biliyorsunuz.

Bunun üzerinde Yüksek Meclis’in eni konu durması mümkün olmamıştır. Bununla berâber o plânın rengi ve menşei hakkında, yüksek huzurunuzda mütâlaamı beyan etmek fırsatını bulmuştum.

Bana ancak 10 dakika söz hakkı verildi.

Ben bu müddet zarfında bu plânın memleketimize nasıl bir dünyâ görüşü getirdiğini mütâlâa ettim. Bu plân nereden geliyor? Bu plân, 15 yıl devam edecek olan bu plân Türkiye’yi nasıl bir şekle, nasıl bir renge sokmak maksadını gütmektedir?

Yâni 15 yıl sonra Türkiye’nin rengi ve şekli nasıl olacaktır? Bu demektir ki, bu plânı hazırlayanların dünya görüşü, istikbâl görüşü nedir? Bunları kısaca mütâlâa etmek fırsatını bulmuştum.

Nüfus plânlaması, doğum kontrolü Batı Avrupa sosyalistlerinin yeni îcadıdır. Birkaç memlekette uygulanmaktadır.

Bundan vazgeçemezler.

Memleketlerin tabii/doğal ihtiyaçlarını düşünmeksizin bu yeni îcadı getirmek isterler, sosyalistler.

Böyle bir dünya görüşünden gelen bu plân, kısım kısım uygulanmış, uygulanmaktadır memleketimizde. Şimdiye kadar bunun nüfus kontroluna âit olan parçası Yüksek Meclis’e gelmemişti.

İşte yüksek huzurunuzda aşağı yukarı iki buçuk sene evvel işâret ettiğim bir şey, bir prensip, bir sosyalizm prensibi bugün bir kanun şeklinde yüksek huzurunuza gelmiş bulunmaktadır.

(*)1950’lerde başlayan doğumları önleyici cereyan, Türkiye’ye 1955 yıllarında gelmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında fazla nüfusa taraftar bir politika tâkip edildiği için, dışarıdan gelen bu cereyan pek zararlı olmamış; fakat Türkiye Planlı Kalkınma dönemine girince, Batılı ülkelerin kötümser düşüncesi devlet adamlarının ve aydın geçinenlerin aklını çelmiştir.