“Türkmenleri yok etmeyiniz”

0
25

1402 yılında Ankara Meydan Muhârebesi’nde

Timur’a esir düşen Yıldırım Beyazıt, Timur’un Anadolu’da yaptığı tahribat ve katliamı haber aldıkça çok müteessir oluyordu.

Timur’a yazdığı bir ricâ mektubunda:

“Vazîfeleri, dîn-i İslâm’ın şeref ve haysiyetini yükseltip yaşatmak, meşgaleleri küffara karşı dâimâ gazâ ve cihat olan Anadolu Türkmenleri’nin mahv ve ifnâ yolunu tutmayasız.

Küffâra karşı sedd-i azîm olan Anadolu şehir ve kal’aların hâk ile yeksân edip düşmana fırsat vermeyesiz.

Oğullarım birer birer ele geçirip îdâm ü ifnâ etmiyesiz.

Kim bilir kim yarın onlar, yeniden derlenip mülk-i İslâmı, din düşmanlarına karşı göğsünü siper edip korurlar”, diyordu.

Timur’un, bu ricâları kabul ettiği rivâyet olunur.