Aşk Budur-2 Sâmiha AYVERDİ

0
242

Cismi güzel gösteren ruh ve aşktır

“Cismi güzel gösteren ruh ve aşktır; aşkın taallûku ise rûha ve ruhla husûle gelen güzelliğedir. Bütün güzelliklerin menbaı aşktır; lâkin çok kimselere aşk mükevvenât aynalarından yüz göstermiştir.

O, herkese vâsıtasız ve uryân olarak yüz göstermez, meğer ki o kimse aşkın satvetinde kendini yok etmiş, aşk kesilmiş, yâni onunla ölmüş, onunla dirilmiş olsun!

Bir çok kimseler gördükleri ve gönül verdikleri güzellikleri ve hoşlukları bu müteayyin vücûtlardan zannederek onların mesti ve sevdâlısı olurlar.

Fakat şu demde ki

Bu vücûtlar mahvolur ve aşkın hakîkati tezâhür eden o kimse buna mülâkî olunca, musavver olmayan hakîkat ona der ki:

Beşeriyet kirleri ve iktizâları ile zebûn ve mest olan sen, o güzellikleri bu vücûtlardan sandın, halbuki o güzellikler benim mutlak güzelliğimin aksinden ibâretti. Asıl benim, halbuki sen onları asıl zannetmekle yanıldın!” (89.s.)

“Dünyâya uryân gelen insan, hakîkatine de her şeyinden soyunduğu vakit varabilir.” (101.s.)

“…kişi, câhili olduğu şeyin münkiri olmakla berâber, hakîkati işitmek ve anlamak da bir istîdâd meselesidir. Ruhları küçük olanlar kendileri büyük de olsalar bir şey anlayamazlar.” (107.s.)

(*)AŞK BUDUR—Roman, Yazarı: Sâmiha AYVERDİ/ Kitabın ilk yayın târihi:1938

(Sâmiha AYVERDİ’nin Fikir ve Gönül Dünyâsından Seçmeler)-İsmet BİNARK/Altay Kültür, San’at ve Eğitim Vakfı Yayınları:4 – ANKARA, Mart 2009