Osmanlılar’da Para

0
43

Osmanlı Devleti, İstanbul’dan başka yerlerde de altın, gümüş ve bakır para bastırmıştır.

Avrupa tarafında: İpsala, Gelibolu, Edirne, Üsküp, Navoberda, Selânik civârında Siderokapsi, Bosna’da Srebreniçe, Nove, Elbasan, Misistre, Sofya, Vidin, Belgrat, Budin, Kefe.

Asya tarafında: Bursa, Bergama, Kütahya, İzmir, Manisa, Tire, Kastamonu, Amasya, Trabzon, Sivas, Erzurum, Canice, Gümüşhane, Tokat, Karaman, Maraş, Revan, Nahcivan, Şirvan, ŞamaHI, Gence, Ardahan, Tebriz, Diyarbakır, Bağdat, Basra, Şam, Halep, Lehsa, Yemen.

Afrika tarafında: Mısır, Habeş, Trablusgarp, Tunus, Cezayir, Mağrip.