Çarşamba, Nisan 24, 2019
Ana Sayfa İlâhiyât-ı Ken'an'dan Besteler

İlâhiyât-ı Ken'an'dan Besteler

İlâhiyat-ı Ken’an

Elinizde bulunan kitap, o büyük velî Ken’an Rifâî Hazretleri’nin kitleleri içine dâvet ettiği insanlık, İslâm, îman ve ihlâs cennetidir. Her satırında bir hikmet ve irfan çağlayan bu manzum irşâdnâme, onun kendini rehber ittihaz eden kimseler için bitip tükenmez bir hazîne olarak dünyânın bağrına dikilmiş âbidevî bir feyz kalesidir.
Bu manzûmelere çevresine bir âbide olarak hediye eden o velînin her nefesi, insanoğluna sırasında sözle, sırasında sazla, bıkıp usanmadan çağlayan gibi akmış durmuştur vesselâm…” Sâmiha Ayverdi

video

Can mısın- Rast İlahi

RAST İLÂHİ "Can mısın cânan mısın" GÜFTE : Hz. Ken'an Rifâî BESTE : R. T. UĞUREL Can mısın cânân mısın sayyâd-ı bî âmân mısın? Söyle dilber yoksa sen bir âteş-i sûzân mısın? Kalb-i uşşâk'a senin bir gamzen âteşler saçar, Söyle Allah...
video

Aşkla kaim cümle âlem

MÂHUR İLÂHİ "Aşkla kaim cümle âlem" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : Rıza Tekin UĞUREL Aşk'la kâim cümle âlem,cevheri ervahdır aşk! Cümleden giryân-ü handân,cân içinde candır aşk! Aşk ile fânî olanlar buldular dâim beka, Kendini eyler temâşa âşık u mâşuktur...
video

Arkadaş at kıyl ü kali

ACEM AŞİRAN İLÂHİ--''Arkadaş at kıyl ü kali'' GÜFTE : Ken'an RİFÂÎ Hz. BESTE : Rıza Tekin UĞUREL Arkadaş at kıyl ü kali Dinle gel sen bu meâli Dört kitâbın zübdesi bir Âdemin ıslâh-ı hâli Herşeyin var ihtisârı Cümlenin Âdem misâli Vâizân'ın Şeyhlerin hem Her...
video

Can mısın cânan mısın – Uzzal İlahi

UZZÂL İLÂHİ"Can mısın cânan mısın" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎBESTE : R. T....
video

Ta’nü Teşni Eyleme

BAYÂTÎ İLÂHİ "Ta'nü teşnî eyleme" GÜFTE: Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE: R. Tekin UĞUREL Ta'n u teşnî' eyleme, gel yakma cânım, çek elin Kül kesilmiş cismi yakmak aşka, bil, noksân imiş Üzme kendin derdime dermân yine derdim bana Âşıkın dermânı, âh u...
video

Yâ Resûlallah bana sensin penâh

UŞŞAK İLÂHİ "Yâ Resûlallah bana sensin penâh" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. T. UĞUREL Yâ Resûllallah, bana sensin penâh, Rahmet-i eltâfına âlem güvâh! Kulluğum ancak benim acz ile âh, Merhamet ey dürr-i yektâ-yı ilâh! Pür-günâhım,ettiğim isyân,hatâ günah, Canların cânânısın,senden atâ! Bir...
video

Aleyke sâllallah

GÜFTE : Ken'an RİFÂÎ Hz. BESTE : Rıza Tekin UĞUREL ''Nât-ı Nebevî'' Aleyke sâllallah Yâ hayre hâlkıllah Ve'l-Âl-i ve'l ashâb, Ve'l kavmi ehlillah Fidâüke'l ervâh Ve mislühü'l eşbâh Yâ hıyrete'l-Fettâh Min enbiyâillâh Yâ kâbete'l-esrâr Yâ menbaa'l-envâr Bi'l-azmi yâ Muhtâr, Eyyedte dîn'Allâh Yâ men lehü'l-burhân Ve hulkuhul'-Kur'ân Mâ kâneti'l-ekvân Ve hakkuhû"Levlâh" Ha ente fi'l-mahşer, Müeyyedü'l-mazhâr Fe-külle-mâ...
video

Merhabâ Ey Merkezi Devrân-ı Cân

RAST İLÂHİ (Hazret-i Merkez Muslihiddin'e) "Merhabâ Ey Merkezi Devrân-ı Cân" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂİ BESTE : R. T. UĞUREL Merhabâ Ey Merkez-i Devrân-ı cân! Merhabâ Ey Kutb-u Kevneyn-i mekân! Zâhir-ü bâtında nûrun olmada, Âfitâb veş cümleye şûle feşân. Kıymetin bilmekte âcizdir ukûl Ayn-ı...
video

Ehl-i aşkın nây-ı cisminde

BAYÂTİ İLÂHİ "Ehl-i aşkın nây-ı cisminde" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. Tekin UĞUREL Ehl-i aşkın nây-ı cisminde demâdem müncelî Feyz-i envâr-ı Muhammed,nûr-ı esrâr-ı Alî Nefh-i cânânla bu naydan her çıkan âhdan celî Sırr-ı esrâr-ı belî,hem nûr-ı cevvâl-i Alî Bâ-i...
video

Râh-ı aşkın cân imiş – Rıza Tekin Uğurel Besteleri

GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. Tekin UĞUREL Râh-ı aşkın cân imiş Râh-ı aşkın cân imiş sermâyesi bî iştibâh Nefsini kurbân eden cân oldu asl-ı kıblegâh Mushaf-ı ruhsâr-ı yârin hıfzını etsin nasîb Her dü âlem Ken'ân'a tevfik-u te'yîd-i...

SİTEDEN SEÇMECELER