Pazar, Şubat 24, 2019
Ana Sayfa İlâhiyât-ı Ken'an'dan Besteler

İlâhiyât-ı Ken'an'dan Besteler

video

Can mısın- Rast İlahi

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HOw1vYw9x2A] RAST İLÂHİ "Can mısın cânan mısın" GÜFTE : Hz. Ken'an Rifâî BESTE : R. T. UĞUREL Can mısın cânân mısın sayyâd-ı bî âmân mısın? Söyle dilber yoksa sen bir âteş-i sûzân mısın? Kalb-i uşşâk'a senin bir gamzen âteşler saçar, Söyle...
video

Aşkla kaim cümle âlem

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=kHBetFoo03s] MÂHUR İLÂHİ "Aşkla kaim cümle âlem" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : Rıza Tekin UĞUREL Aşk'la kâim cümle âlem,cevheri ervahdır aşk! Cümleden giryân-ü handân,cân içinde candır aşk! Aşk ile fânî olanlar buldular dâim beka, Kendini eyler temâşa âşık u...
video

Arkadaş at kıyl ü kali

ACEM AŞİRAN İLÂHİ--''Arkadaş at kıyl ü kali'' GÜFTE : Ken'an RİFÂÎ Hz. BESTE : Rıza Tekin UĞUREL Arkadaş at kıyl ü kali Dinle gel sen bu meâli Dört kitâbın zübdesi bir Âdemin ıslâh-ı hâli Herşeyin var ihtisârı Cümlenin Âdem misâli Vâizân'ın Şeyhlerin hem Her...
video

Ta’nü Teşni Eyleme

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=kxGr5gO7K-Y] BAYÂTÎ İLÂHİ "Ta'nü teşnî eyleme" GÜFTE: Hz.Ken'an RİFÂÎ BESTE: R. T. UĞUREL Ta'n u teşnî' eyleme,gel yakma cânım,çek elin Kül kesilmiş cismi yakmak aşka,bil,noksân imiş Üzme kendin derdime dermân yine derdim bana Âşıkın dermânı,âh u zâr ile efgân imiş Gözyaşı âşıklara...
video

Yâ Resûlallah bana sensin penâh

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=sEiYm6co2dU] UŞŞAK İLÂHİ "Yâ Resûlallah bana sensin penâh" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. T. UĞUREL Yâ Resûllallah, bana sensin penâh, Rahmet-i eltâfına âlem güvâh! Kulluğum ancak benim acz ile âh, Merhamet ey dürr-i yektâ-yı ilâh! Pür-günâhım,ettiğim isyân,hatâ günah, Canların cânânısın,senden...
video

Aleyke sâllallah

GÜFTE : Ken'an RİFÂÎ Hz. BESTE : Rıza Tekin UĞUREL ''Nât-ı Nebevî'' Aleyke sâllallah Yâ hayre hâlkıllah Ve'l-Âl-i ve'l ashâb, Ve'l kavmi ehlillah Fidâüke'l ervâh Ve mislühü'l eşbâh Yâ hıyrete'l-Fettâh Min enbiyâillâh Yâ kâbete'l-esrâr Yâ menbaa'l-envâr Bi'l-azmi yâ Muhtâr, Eyyedte dîn'Allâh Yâ men lehü'l-burhân Ve hulkuhul'-Kur'ân Mâ kâneti'l-ekvân Ve hakkuhû"Levlâh" Ha ente fi'l-mahşer, Müeyyedü'l-mazhâr Fe-külle-mâ...
video

Merhabâ Ey Merkezi Devrân-ı Cân

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=zgWjIADtQls] RAST İLÂHİ (Hazret-i Merkez Muslihiddin'e) "Merhabâ Ey Merkezi Devrân-ı Cân" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂİ BESTE : R. T. UĞUREL Merhabâ Ey Merkez-i Devrân-ı cân! Merhabâ Ey Kutb-u Kevneyn-i mekân! Zâhir-ü bâtında nûrun olmada, Âfitâb veş cümleye şûle feşân. Kıymetin bilmekte âcizdir...
video

Ehl-i aşkın nây-ı cisminde

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=SeV0keD0yVI] BAYÂTİ İLÂHİ "Ehl-i aşkın nây-ı cisminde" GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. Tekin UĞUREL Ehl-i aşkın nây-ı cisminde demâdem müncelî Feyz-i envâr-ı Muhammed,nûr-ı esrâr-ı Alî Nefh-i cânânla bu naydan her çıkan âhdan celî Sırr-ı esrâr-ı belî,hem nûr-ı cevvâl-i...
video

Râh-ı aşkın cân imiş – Rıza Tekin Uğurel Besteleri

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=qGHAwLhYwGM] GÜFTE : Hz. Ken'an RİFÂÎ BESTE : R. Tekin UĞUREL Râh-ı aşkın cân imiş Râh-ı aşkın cân imiş sermâyesi bî iştibâh Nefsini kurbân eden cân oldu asl-ı kıblegâh Mushaf-ı ruhsâr-ı yârin hıfzını etsin nasîb Her dü âlem Ken'ân'a tevfik-u...

SİTEDEN SEÇMECELER